Trygg økonomi og styring

Ansvarlig økonomistyring gir oss råd til å prioritere det viktigste; barn, unge og eldre.

Arbeiderpartiet jobber alltid for at felleskapets midler skal forvaltes på en god og trygg måte, og at de kommer flest mulig mennesker til gode. Derfor skal trygg økonomistyring være det førende prinsipp for Arbeiderpartiets satsinger og prioriteringer også de fire neste årene, og det er videre nødvendig å sikre kommunens inntekter gjennom eiendomsskatt. Vi vil jobbe for å øke bunnfradraget ytterligere, slik at skatten blir mer rettferdig. En god økonomi er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester over tid. Derfor skal trygg økonomistyring være det førende prinsipp for Arbeiderpartiets satsinger og prioriteringer også de fire neste årene.


Infrastruktur og tjenester som krever stabilitet og pålitelighet, bør eies og drives kommunalt for å gi større trygghet for byens innbyggere. Derfor har vi tatt tilbake to private sykehjem til kommunal drift, og tatt tilbake hjemmesykepleien til kommunen. Nå får de ansatte bedre lønns- og arbeidsvilkår, og ingen private selskaper tjener penger på at noen trenger helsehjelp. Arbeiderpartiet vil også sørge for at Bergen kommune legger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter til grunn i all virksomhet.  


Kommunen som arbeidsgiver 

Bergen kommune skal være en god arbeidsgiver som samarbeider med organisasjonene i arbeidslivet for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi vil fortsette arbeidet med å sikre ansatte i kommunen hele og faste stillinger. Dette gir mer forutsigbarhet for den enkelte og gjør det mulig å etablere seg for ungdom. Vi har opprettet en bemanningssentral for vikarer i Bergen kommune, med hele og faste stillinger. Arbeiderpartiet vil utvide denne slik at barn, unge og eldre som mottar tjenester fra kommunen får færre personer å forholde seg til. Bergen kommune skal gå foran som et godt eksempel med mangfold på arbeidsplassene. Arbeiderpartiet har som mål å gi bedre tjenester til innbyggerne og en bedre arbeidshverdag for de ansatte. Derfor har vi har startet en tillitsreform i hjemmetjenesten som har som hovedmål å bruke kompetansen til de ansatte for å sikre kvalitet til innbyggerne, mer tid til de som trenger det og medbestemmelse. Vi ønsker å utvide tillitsreformen til flere områder i kommunen.


For mange ungdommer gjennomfører ikke den videregående opplæringen fordi de ikke kommer seg ut i lære. Arbeiderpartiet ønsker at Bergen kommune til enhver tid skal ha to lærlinger for hver tusende innbygger. Vi har innført lærlingegaranti for enkelte fag, og ønsker å utvide denne garantien til å gjelde flere ungdommer. Nå skal lærlingene stille først i køen når kommunen ansetter nye fagarbeidere.


Arbeiderpartiet vil:

-at hele stillinger fortsatt skal være hovedregelen

-avvikle bruk av kommersielle vikarbyråer og styrke kommunens bemanningssentral

-utvikle samarbeidet med de ansattes organisasjoner for å sikre bedre tjenester til innbyggerne og bedre arbeidsforhold

-at alle nye sykehjem som bygges skal drives av kommunen

-jobbe for at alle renholdere som utfører renhold på kommunale bygg skal være ansatt i kommunen

-at ansatte i kommunen skal få et styrket tilbud om kompetanseheving og videreutdanning

-innføre læreplassgaranti på enkelte fag i Bergen kommune


Kommunen som tjenesteyter 

Arbeiderpartiet vil sørge for at kommunens tjenester blir lettere tilgjengelige, med bedre service, lengre åpningstider, raskere saksbehandling og bedre nettjenester. Vi vil jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunens digitale løsninger, slik at innbyggerne enkelt kan få tilgang til, og oversikt over alle tjenester via internett. Det er viktig at kommunen bistår innbyggere som ikke har tilgang på nett eller mangler digital kompetanse.


Arbeiderpartiet vil:

-at Bergen skal være ledende på å utvikle innovative digitale tjenester basert på innbyggernes behov


Kommunen som innkjøper

Et organisert og seriøst arbeidsliv er lønnsomt for hele samfunnet. Det skal derfor ikke foregå sosial dumping i bedrifter kommunen kjøper tjenester av. Bergen kommune er en stor innkjøper av både varer og tjenester. Denne rollen må brukes strategisk til å motvirke sosial dumping, fremme etisk handel, innovasjon og bærekraft. Da vi vant valget i 2015 innførte vi derfor strenge krav til bedrifter som kommunen kjøper tjenester av. Fremover vil Arbeiderpartiet prioritere bedre rutiner for hvordan kravene til seriøsitet følges opp av aktørene som vinner anbud. Vi vil også sørge for at kvalitet, arbeidsvilkår og seriøsitetskrav blir vektlagt mer i forhold til pris i anbudene. Bergen skal bidra til en mer rettferdig verden gjennom sine innkjøp. Det må innføres retningslinjer som sikrer at kommunen ikke kjøper produkter eller tjenester fra leverandører som opererer på okkupert jord eller i strid med menneskerettighetene.


Arbeiderpartiet vil:

-gjennom anbud og innkjøp videreføre strenge regler for å motvirke sosial dumping og styrke fagopplæringen og arbeidsvilkår, og avslutte kontrakter dersom disse reglene brytes.

-sette krav om at bedriftene opererer med norske lønns- og arbeidsvilkår som er i tråd med gjeldende landsdekkende tariffavtale og/eller allmenngjøring, og at dette kan dokumenteres

-fortsette å sette krav om at bedriftene er godkjent lærebedrift og bruker lærlinger i prosjektene

-jobbe for at anbudene for syke – og skolekjøring stiller krav om tarifflønn, ordnede arbeidsforhold og nullutslippskjøretøy

-gi tillitsvalgte i hos innkjøper innsyn i kontrakter og lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren

-innføre sanntidsoversikt over kommunale byggeprosjekter med informasjon om hvem som er på jobb og hvilke formelle kvalifikasjoner disse har

-prioritere å følge opp leverandører som har vunnet anbud for å sikre at de følger seriøsitetskravene

-bruke reglementet for skjenkebevilgninger som virkemiddel for bedre forholdene for ansatte i hotell- og restaurantnæringen

-at minst 10 % av Bergen kommune sine anbud skal være innovative for å stimulere næringslivet og kommunen til å utvikle nye løsninger

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om Trygg økonomi og styring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker