Arbeid, næring og forskning

Verdiskaping og trygge arbeidsplasser i Bergen

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv og miljøvennlig næringspolitikk som sikrer økt verdiskaping og trygge arbeidsplasser nå og i fremtiden. Vårt overordnede mål er et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv, og arbeid til alle. Bergen skal være en by hvor det er lett å tenke nytt og kreativt med færrest mulig byråkratiske hindringer. 


En attraktiv og internasjonal næringsby 

Arbeiderpartiet mener at Bergen kommune skal ta et stort ansvar for å styrke næringsutviklingen i regionen. Bergen er den største byen i vestlandsregionen og vi skal innta den rollen på en positiv, raus og inkluderende måte. Sammen kan Vestlandet være en motmakt til sentraliseringen av makt og ressurser til Osloregionen. Bergen skal være en motor for utvikling av Vestlandet, der vi systematisk deler og utvikler kunnskap i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøene, næringsliv og kulturaktører.


Arbeiderpartiet ønsker at kommunen skal beholde sine eierandeler i sentrale bedrifter som BKK, Bergen Kino, BIR og Fløibanen. Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Derfor må vi styrke utdanningsmiljøene, noe som også er viktig for lokale nærings- og forskningsmiljøer. 


Skal Bergen tiltrekke seg og beholde den beste arbeidskraften må kommunen være attraktiv å bosette seg i. Arbeiderpartiet i Bergen ønsker å tilrettelegge for at arbeidstakere, studenter, forskere og deres familier skal trives i Bergen.

Derfor har vi bistått den internasjonale skolen med å finne nye lokaler og styrket denne. Arbeiderpartiet vil jobbe for å styrke regionens sterke næringsklynger. 

·     

Bergen har de beste forutsetningene for å være en verdensledende by innen marin og maritim forskning og næring. Arbeiderpartiet vil styrke havbyen Bergen med et tettere samarbeid mellom næringen, utdannings- og forskningsmiljøer og kommunen. Bergen havn skal bli ledende på miljøvennlig sjøtransport, og samordne havner og terminaler på Vestlandet. Media City Bergen er et kroneksempel på samarbeid mellom forskning, utdanning, næringsliv og media. Arbeiderpartiet ønsker å tilrettelegge for flere kunnskapsklynger og næringsparker. Bergen trenger for eksempel en energiklynge som kan utvikle nye klimavennlige arbeidsplasser.


Det skal tilrettelegges for miljøvennlig turisme i Bergen med gode fasiliteter og informasjon om det byen og regionen har å by på. Vi ønsker lokal miljøskatt for turister, som skal øremerkes miljøvennlig tilrettelegging for turisme. Bergen skal være et utstillingsvindu for alt det Vestlandet har å tilby sine tilreisende


Arbeiderpartiet ønsker å utvikle Bergen som en attraktiv turistby, men uten at det går på bekostning av kvaliteten på byen vår. Derfor vil vi begrense cruiseturister, og spre turister utover hele året. Det foregår i dag en vekst i boligutleie via plattformer som booking.com og Airbnb. Bergen skal være attraktiv å besøke, men også attraktiv å bo i. For å oppnå denne harmonien er det viktig at kommune følger denne utviklingen aktivt. Derfor vil Arbeiderpartiet jobbe for å håndheve regelverket tilknyttet boligutleie. Dette innebærer krav til omregulering fra bolig til næring dersom flere leiligheter brukes til kommersielt korttidsutleieformål, samt håndheve krav til brannsikkerhet.


Arbeiderpartiet vil:

-prioritere arbeid til alle som jobb nummer én 

-jobbe for at bergensregionen skal være attraktiv å etablere seg i, både for bedrifter og arbeidstakere

-styrke havbyen Bergen med et tettere samarbeid mellom næringen, utdannings- og forskningsmiljøer og kommunen

-styrke samarbeidet mellom næringslivet og skolen, for å bidra til rekruttering til de viktigste næringene i regionen

-styrke A-krim senteret for å sikre konkurranse på like vilkår og på en effektiv måte stoppe kriminelle aktører 

-tilrettelegge for etablering av datasentre i Bergen 

-slå ned på ulovligheter i utleiemarkedet slik at innbyggere ikke får ulovlige hoteller i nabolaget sitt

-gjøre Bergen til en motor for vekst, utvikling og innovasjon på Vestlandet

-Utvikle et bynettverk på Vestlandet, fra Stavanger til Ålesund.


Høyere utdanning og forskning 

Bergen er en viktig utdanningsby, med over 30 000 studenter. Studenter og forskere kommer fra ulike deler av Norge og verden. Dette bidrar til et viktig mangfold i byen vår. Universitets- og høyskolemiljøene bidrar ikke bare vesentlig til Bergens økonomi, men også til forskning og utdanning av fremtidens arbeidskraft – en kompetanse vi ønsker å legge til rette for forblir i vår region. Vi vil også bidra til å styrke studenters praksis i utdanningen, blant annet gjennom å legge til rette for at studenter skal kunne skrive oppgaver i kommunen. 


Arbeiderpartiet vil:

-bidra til å videreutvikle den marine klyngen som en fellesarena for næringsutvikling, forskning og innovasjon

-samarbeide med næringsliv og utdanningsinstitusjoner som ønsker å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn

-styrke studenters praksis i utdanningen, blant annet gjennom å legge til rette for at studenter skal kunne skrive oppgaver i kommunen

-legge til rette for at byens studenter får mulighet til å bruke sin kompetanse i vår region 

-arbeide for å styrke kommunens deltakelse i forskningssamarbeid i byen og regionen

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om Arbeid, næring og forskning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker