Idrett, frivillighet og kultur

En levende og spennende by for alle

For Arbeiderpartiet er satsing på frivillighet en god investering for fremtiden. Titusenvis av frivillige legger hver uke ned tusenvis av timer for å gjøre Bergen til en yrende by fylt med kultur- og idrettstilbud til bergenserne. 


Idrettsbyen Bergen

Idrettsbyen vår er stor og mangfoldig. Arbeiderpartiet vil fortsette å sikre gode vilkår for idrett og frivillighet i årene som kommer, og vi er garantisten for at idretten får bruke kommunale idrettsanlegg, haller og skoler gratis. 


Arbeiderpartiet mener Bergen mangler en storstue for idretts- og kulturarrangementer, og vil jobbe for å realisere en egen byarena. Idretten trenger også gode anlegg som utøverne kan benytte seg av. I tett samarbeid med idretten har Arbeiderpartiet startet en storstilt utbygging av nye anlegg. Vi vil at kommunen skal fortsette å investere minst 100 millioner kroner i nye, og opprustning av gamle, anlegg hvert år. Nye anlegg bør i hovedsak være flerbrukshaller som kommer ulike idretter til gode. Det offentlige bør stå som eier av nye anlegg, men både nåværende og fremtidige anlegg som eies og drives av idrettslagene vil vi sikre gode vilkår. Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for den egenorganiserte idretten gjennom flere nærmiljøanlegg, og vil på sikt bygge åpne idrettshus i alle bydeler. 


Svømmeferdigheter er livreddende kunnskap i en kystby som Bergen. Derfor har Arbeiderpartiet sørget for at alle barn i Bergen lærer seg å svømme gjennom Svøm Bergen. Svøm Bergen innebærer at opplæringen gjennomføres av profesjonelle trenere fra svømmeklubbene. Det har vært en stor suksess, og vi vil derfor utvide ordningen til å gjelde flere klassetrinn. Arbeiderpartiet vil også sørge for at bergensere har tilgang på svømmebasseng i alle deler av byen.


Det er krevende for frivillige lag og organisasjoner å bruke mye tid på byråkrati og rapportering. Arbeiderpartiet vil derfor styrke tilskuddsordningene, forenkle rapporterings- og søknadsrutiner og gjøre informasjon lettere tilgjengelig. 


Arbeiderpartiet vil: 

-være garantisten for at idretten kan bruke kommunale anlegg gratis

-investere minst 100 millioner kroner i nye, og opprustning av gamle, idrettsanlegg hvert år

-videreutvikle og styrke idrettscampus Bergen

-bygge nærmiljøanlegg i alle bydeler og bygge flere åpne idrettshaller 

-ha tilgang på svømmebasseng i alle deler av byen 

-realisere en egen byarena i Bergen

-bygge Slåtthaug skøytehall


Friluftsliv

I Bergen har vi fantastiske turområder i vakker natur, med god tilgang på sjø og fjell. Arbeiderpartiet vil ta vare på den uberørte naturen, og bevare byfjellsgrensen. Vi vil samtidig jobbe for at bergenserne skal ha lettere tilgang på turområder i eget nærmiljø. Dette skal vi gjøre gjennom å sørge for god universell tilgang til byfjell og sjøområder, og ved å lage flere turveier i den enkelte bydel. Vi vil fortsette det gode samarbeidet med idretten, Bergen og Omland friluftsråd og Bergen og Hordaland turlag. Arbeiderpartiet mener det er behov for en bedre finansiering av friluftsorganisasjonene i Bergen.   


Arbeiderpartiet vil: 

-sørge for at det er plass til idrett og turløyper når det planlegges nye boliger

-tilrettelegge for flere badeplasser og sikre nok toaletter og bosspann

-gjøre det lettere for flere å eie egen båt gjennom å bygge sjøsettingsramper for båt

-prioritere ro og stillhet i naturen og begrense motorisert ferdsel

-åpne flere elver slik at bergenserne får tilgang på vann og sjø, og ivareta biologisk mangfold
Kulturbyen Bergen 

Bergen er kjent for sitt nyskapende kulturliv med dyktige utøvere, et nyskapende film- og mediemiljø og viktige festivaler. Det pulserende kulturlivet gjør Bergen til en attraktiv by for innbyggere og besøkende, i tillegg gir det positive ringvirkninger for næringslivet. Både det frie feltet og etablerte institusjoner er viktige for å utvikle Bergen som en mangfoldig og spennende kulturby. Arbeiderpartiet vil derfor sikre gode rammevilkår for både amatører, festivaler og profesjonelle kulturaktører. Vi vil at alle barn skal ha like muligheter til å delta på kulturaktiviteter. Derfor vil vi innføre et aktivitetskort som gir barn og unge rabatter på museum, Akvariet, idrettstilbud og kino. 


På kulturskolen i Bergen finner mange unge sitt talent, får dyrket sin lidenskap og utviklet sitt kulturuttrykk. Vårt mål er at alle barn som ønsker det skal få plass i kulturskolen og at skolen fortsetter å holde et høyt faglig nivå. 


Et sted å øve, opptre og produsere er viktig for både profesjonelle og amatører. Derfor må øvingslokaler, kunstverksteder og musikkbinger for band og musikere være tilgjengelige. Kultur handler ikke bare om de store talentene, men også de små gledene. Bergen skal fortsette å være gode på musikk, kor, sang, dans og teater. Gode kulturtilbud til barn og unge er avhengig av profesjonelle kulturutøvere som lærer bort noe, samtidig som rekrutteringen til den profesjonelle kulturen er avhengig av gode tilbud til barn og unge. Arbeiderpartiet er garantisten for et variert og internasjonalt kulturliv som omfatter hele spekteret, fra barnekor til internasjonale Bergenstjerner. 


Samarbeidet mellom Bergen filharmoniske orkester (BFO) og korene Bergen filharmonske kor og Collegium musicum har vært avgjørende for at man har satt opp store korverk som holder høyt internasjonalt nivå. Arbeiderpartiet vil fortsette styrkingen av korfeltet i neste periode. Institusjoner som Bergen Najonale Opera og Festpillene i Bergen produserer kunst av høy kvalitet, samtidig støtter de opp under samarbeidet med amatørkulturfeltet. Arbeiderpartiet vil fortsatt legge til rette for gode rammevilkår for disse institusjonene.Bergen skal være en filmby med et bredt og godt kinotilbud. I Bergen arrangeres Norges største filmfestival, Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF). Arbeiderpartiet ønsker å sikre festivalens videre drift, og jobbe for flere visningssteder for kvalitetsfilm.Bibliotekene er ikke bare steder der byens innbyggere kan låne bøker, men også viktige møteplasser og en debatt- og kunnskapsarena. Arbeiderpartiet vil derfor sikre biblioteker med gode åpningstider i alle bydeler. Nynorsk er en viktig del av kulturen vår. Vi vil fortsette å styrke nynorsk språk, kultur og identitet i bydelene, og fortsette arbeidet for at Bergen skal være nynorskhovedstaden. 


Arbeiderpartiet vil:

-innføre søskenmoderasjon i kulturskolen

-øke antall elevplasser i kulturskolen 

-innføre et aktivitetskort som gir barn og ungdom rabatt på aktiviteter og opplevelser 

-sikre at amatørkulturen har tilgang på gratis lokale

-sørge for at Fyllingsdalen teater har gode rammevilkår

-bygge kulturhus i Fyllingsdalen

-sikre gode rammevilkår for BIFF og Cinemateket

-etablere og utvikle et kulturkvartal på Verftet med USF og Kjødetomten

-legge til rette for at det bygges en ny operasal i Bergen 

-sikre at Sentralbadet utvikles til et scenekunsthus for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen


Frivillighet

Frivillighet er en av bærebjelkene i samfunnet. Arbeiderpartiet vil at alle innbyggere skal ha mulighet til å være frivillig, og i neste omgang være den som mottar hjelp og støtte. Frivillige organisasjoner tilbyr tilhørighet og er arenaer for sosialt fellesskap, inkludering, selvutvikling og demokratiopplæring. Derfor vil vi sikre gode rammevilkår for den organiserte frivilligheten. I Bergen er det i dag frivilligsentraler i alle bydeler. For å sikre gode rammebetingelser og drift vil vi arbeide for at flere sentraler blir kommunale. 


Arbeiderpartiet vil: 

-tilrettelegge for at frivillige organisasjoner og personer kan gjennomføre aktiviteter på sykehjem og for hjemmeboende

-utrede om tilrettelagt frivillighet etter fengselsopphold kan forenkle veien tilbake til samfunnet

-etablere lavterskeltilbud i mindre geografiske områder slik at hjemmeboende kan delta i frivillig aktivitet med andre i sitt eget nærmiljø

-tilrettelegge for at kommunens bygg kan brukes av frivillige organisasjoner også i ferier

-arbeide for et godt samarbeid med frivillig sektor for å imøtekomme fremtidige oppgaver innenfor forebygging og omsorg 


Studentbyen Bergen

Bergen er en attraktiv studentby, og unge kommer fra hele landet for å studere her. Arbeiderpartiet tar ansvar for byens studenter, og ønsker at flere skal bli boende når studiene er over. Da må vi sørge for at studentene har det bra i studietiden, og at de får jobber når den er over. Dessverre er det slik at mange studenter føler seg ensomme og noen har psykiske helseutfordringer. Kultur, frivillighet og idrett er viktig for at studenter kan skaffe seg sosiale nettverk og skaper en god psykisk og fysisk helse. 


Arbeiderpartiet vil:

-utvide åpningstidene på helsestasjonen på Engen 

-gjøre helsestasjon for ungdom i bydelene tilgjengelig for studenter 

-vurdere å utvide ordningen med gratis prevensjon til å gjelde kvinner mellom 19 og 25 år som er folkeregistrert i Bergen kommune

-at det skal bli lettere for ferdigutdannede studenter å få relevant jobb i Bergen

-tilrettelegge for at det skal bygges flere studentboliger i Bergen

-tilrettelegge for at studentene får en ny studentvilla i tilknytning til Kvarteret


Religion og livssyn

Arbeiderpartiet mener at Bergen skal være en livsynsåpen by med plass til alle. Den norske kirke og de mange livssynsorganisasjonene gjør en viktig frivillig innsats for byens innbyggere. Vi vil derfor bygge videre på det gode samarbeidet og opprettholde støtten på minst samme nivå. Samtidig sliter mange organisasjon og menigheter med mangel på lokaler og andre fasiliteter. Bergen kommune må derfor tilrettelegge bedre for at disse kan drive på gode vilkår. Arbeiderpartiet vil jobbe for likebehandling mellom tros- og livssynsamfunn, blant annet ved å legge til rette for flere og bedre livssynsfleksible seremonirom. Vi vil også etablere en ordning som gir alle de samme mulighetene til samtale med en person fra sitt livssyn under viktige livshendelser.

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om Idrett, frivillighet og kultur?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker