Bergen mot 2030 – en by i utvikling

En mangfoldig by der alle har de samme mulighetene til å leve gode liv

Arbeiderpartiet ønsker bydeler med mangfold og egenart der innbyggerne skal ha de samme mulighetene for gode liv. Bergen skal være en attraktiv by å bo i. Derfor vil vi legge til rette for en byutvikling som gir bedre balanse mellom boliger, arbeidsplasser, barnehager, skoler, idrettsanlegg, naturmangfold, grøntområder og butikker i alle bydeler. Vi skal skape liv i bydelene. Vi vil gjøre det mer attraktivt å bo, jobbe og leve i samme bydel. Dette er et viktig bidrag i kampen for miljøet og for å redusere reisetiden.



Fremtidens byplanlegging

Arbeiderpartiet vil at kommunen skal ha en aktiv rolle i byplanleggingen, slik at fellesskapets interesser og hensynet til klima- og miljø kommer først. Strandsonen og viktige grøntområder må vernes for utbygging slik at alle får tilgang til dem. 


Vi vil merke klimaendringene i Bergen gjennom mer ekstremvær. Arbeiderpartiet mener at byen vår allerede nå må forberede seg på morgendagens utfordringer. Det innebærer blant annet å bygge boliger som tåler klimaendringene, og bidrar til å minimere klimagassutslipp. Vi vil bygge flere boliger med vegetasjon på taket og prioritere nullutslippsprosjekter.


Arbeiderpartiet vil at kommunen skal spille på lag med dem som bygger ut boliger. Vi trenger en mer effektiv byggesaksbehandling, samtidig som vi ivaretar eksisterende nabolag og naturen rundt prosjektene. Vi trenger flere kreative, nyskapende boligprosjekter i Bergen. Det bygges for mange ensartede blokker med for lite uteareal. Vi vil beholde byarkitekten, og sørge for at ulovlig bygging fører til strengere konsekvenser for utbyggere. Vi ønsker en urban og klimavennlig boligutbygging som legger til rette for at forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner kan bo over alt i byen. Hovedregelen bør være at ingen har mer enn 500 meter til nærmeste holdeplass.


Arbeiderpartiet vil:

-sørge for at byens parker er godt vedlikeholdt, og ruste opp lekeplassene

-lage offentlige planer for sentrale områder i hele byen og gjøre strategiske tomtekjøp der det er relevant

-kutte behandlingstiden på private planer og øke forutsigbarheten for utbyggere 

-styrke kommunes tilsyn ved kommersiell utbygging

-kreve at eierne av eldre, verneverdige bygg ikke lar dem stå til forfalls 

-verne viktige grøntområder for utbygging slik at alle får tilgang til dem

-verne strandsonen, og sikre en sammenhengende kaifront fra ytre Sandviken til Ytre Laksevåg som er åpen for alle

-tillate høyhus kun der det passer inn i bybildet

-ordne flere offentlige toaletter

-bygge byen på en måte som sikrer mot oversvømmelser 

-innføre krav om utslippsfrie byggeplasser i Bergen kommune

-arbeide aktivt for bred deltakelse fra innbyggerne i viktige byutviklingssaker, gjennom tidlige innspillsrunder, arkitektkonkurranser og åpne høringer 

-arbeide for utvikling av ny og spennende arkitektur av høy kvalitet i Bergen, og legge til rette for områder med eksperimentering og nyskaping



Gode nabolag 

En god by skapes ikke bare gjennom helhetlige planer, men også med et blikk for det enkelte nabolag. Arbeiderpartiet i Bergen ønsker en arkitekturpolitikk som tar utgangspunkt i nabolagets særpreg og vil at nye prosjekter skal bygges i harmoni med eksisterende bebyggelse. Gamle hus og kulturminner gir identitet og tilhørighet, og bør tas vare på.


Arbeiderpartiet vil:

-etablere flere gatetun og lekeplasser, enveiskjørte gater og legge til rette for parkering andre steder enn på gateplan

-utvide boligsoneparkering til hele det sentrale Bergen

-sikre trygge nabolag gjennom oversiktlige overganger, trygge skoleveier, mer belysning og bedre trafikkplanlegging

-senke hastigheten til 30 km/t i boligstrøk for å minske svevestøv og gjøre nabolag tryggere

-lage offentlige felleshager og parsellhager

-slå ned på ulovligheter i utleiemarkedet slik at innbyggere ikke får ulovlige hoteller i nabolaget sitt

-skilte kulturminner og bygg av historisk interesse med blå kulturminneskilt

-etablere et større sammenhengende jernbane- og bibliotekstorg, med Nonneseterruinen som et viktig historiefortellende element



Gods og havn

Arbeiderpartiet har bidratt til at godshavnen flyttes ut av Bergen sentrum, og ønsker nå å utvikle Dokken til et område for boliger og næring. Vi vil at Dokken skal bli til et sted hvor ulike mennesker vil bo, og gjøre området til Bergens første nullutslippsbydel. Da må vi tilrettelegge for skole, barnehage, kulturtilbud, varierte leiligheter, sosiale boliger, grøntområder og tilgang på sjø.


Regjeringen har bestemt at godsterminalen skal være på Nygårdstangen til minst 2040. Arbeiderpartiet ønsker derfor å verne Hordnesskogen til et område for natur og rekreasjon (LNF-område). Vi mener fremdeles at både Haukås, Unneland og Espeland er uaktuelle som område for en fremtidig godsterminal.


Arbeiderpartiet vil:

-gjøre Dokken til Bergens første nullutslippsbydel

-sikre en helhetlig plan for Dokken som tilrettelegger for innspill og medvirkning fra innbyggerne

-vurdere å etablere et utviklingsselskap som kan sikre en fremtidsrettet og inkluderende utvikling av Dokken-området, eventuelt også andre større sentrumsnære områder

-flytte godshavnen til Ågotnes 

-verne Hordnesskogen til et område for natur og rekreasjon. Haukås, Unneland og Espeland er også uaktuelle områder for en fremtidig godsterminal


En trygg by 

Alle som ferdes i Bergen skal føle seg trygge, og vi kan ikke godta at deler av byen oppleves som utrygge. Derfor vil vi arbeide for lys i alle gater og bedre skjenkekontroll. Vi vil også ta initiativ for et samarbeidsprosjekt mellom utelivsnæringen, politi og kommune for sikre et godt uteliv for alle. Under Sykkel-VM i 2017 etablerte Bergen kommune et samvirkesenter. Senteret samordnet blant annet nødetatene, frivillige aktører og kommunale tjenester, og kunne raskt avdekke og forebygge at mindre hendelser utviklet seg til større ulykker. Denne ideen vil vi ta med oss videre.


Arbeiderpartiet vil: 

-Sørge for lys i alle gater 

-ha bedre skjenkekontroll. Tilsynsutøvelsen bør være risikobasert, slik at de som har vist seg tilliten verdig får færre kontroller

-arbeide for å samle beredskapsaktører i et eget senter slik at byen blir tryggere året rundt


Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om Bergen mot 2030 – en by i utvikling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?



Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker