Den miljøvennlige byen

Norges mest miljøvennlige storby

Trær som smiler til himmelen

Arbeiderpartiet mener at store utfordringer best løses i fellesskap. Klimaendringene er globale, men flere av løsningene finner vi i Bergen. De siste årene har klimagassutslippene i Bergen gått ned og byluften har blitt bedre. Vi vil bidra til at denne utviklingen fortsetter. Vårt mål er at Bergen skal være en klimanøytral by innen 2030 med god byluft året rundt. Bergensregionen besitter verdensledende kompetanse på utvikling av klimavennlige løsninger. Vi har et forskningsmiljø og næringsliv i særklasse som bidrar til innovasjon og nye arbeidsplasser.

Bedre byluft i hele Bergen

Det er tre hovedkilder til forurenset luft i Bergen: Trafikk, vedfyring og utslipp fra skip. Helseskadelig luft gjør at flere dør tidligere i byen vår. Barn og folk med luftveisplager kan ikke gå utendørs på dager med høy luftforurensning. Derfor har Arbeiderpartiet innført tids- og miljødifferensierte bompenger. Nå innføres miljødifferensierte havneavgifter, og landstrøm bygges ut til både skip og cruiseskip. Panteordningen for gamle vedovner er tilbake, og alle som søker om dette får støtte. I tillegg er det innført nye strakstiltak ved akutt forurensning, og det er satt opp flere målestasjoner ute i bydelene. Vi er allikevel ikke i mål før luften er ren og klimagassutslippene fjernet. 

Arbeiderpartiet vil:

-følge opp forpliktelsene i Paris-avtalen, kutte klimagassutslipp raskere enn i dag og gjøre Bergen til en klimanøytral og fossilfri by innen 2030 

-sette opp flere lokale målestasjoner

-skifte ut alle forurensede vedovner og doble panteordningen til 10 000 kroner

-forsterke ordningen med miljødifferensierte havneavgifter slik at de som forurenser mest må betale mer

-at alle skip som legger til i Bergen havn kan tilkobles landstrøm

-sette tak på maks tre cruiseskip i havnen per dag

-søke om å få lov til å innføre miljøskatt på turister som en nasjonal forsøksordning

-at Bergen kommune skal ha et eget klimabudsjett og et klimaregnskap som behandles årlig

Miljø- og klimavennlig transport

Å bo i by gir gode forutsetninger for å ta valg til det beste for klimaet og miljøet. Bybanen er ryggraden i kollektivsystemet vårt, og Arbeiderpartiet er garantisten for videre bybaneutbygging til Åsane. Siden utbyggingen til Nesttun og Flesland har veksten i antall kollektivreisende vært svært høy. For at flere skal velge å reise med buss eller bane må tilbudet bli bedre og prisene må være rimelige, ikke minst i rushtiden. 

Arbeiderpartiet vil:

-bygge ferdig bybanen til Fyllingsdalen og Spelhaugen

-bygge bybanen til Åsane 

-ha flere bussavganger og ekspressbusser i Bergen

-innføre rushtidsrabatt for kollektivreisende

-gjøre Bryggen bilfri

-øke kapasiteten til bybanen

-sette i gang nullutslippsbåter for persontransport fra Sandviken, Nøstet, Nordnes, Laksevåg, Alvøen, Sotra, Askøy, Steinstø og Salhus

-innføre nullutslipps matebusser som frakter folk til kollektivknutepunktene i bydelene

-innføre krav om utslippsfri varelevering i sentrum

-bygge flere trygge fortau og gangveier langs offentlige veier

-legge til rette for flere innfartsparkeringer i tilknytning til kollektivknutepunkt i bydelene. Disse må også ha sykkelparkering

-legge til rette for ladepunkt for el-småfly på Flesland

-øke den øvre aldersgrensen for ungdomskortet til 23 år på buss, bane og båt

-stille krav om elektrifisering for bussene i Bergen sentrum

Grøntområder og biologisk mangfold

Parker, elver, skoger og matjord er under press, og det pågår et dramatisk tap av forskjellige dyr, insekter og planter på land og i sjøen. Større arealer med vann og vegetasjon i byen er nødvendig. Det handler både om å sikre vanndrenasje og tilpasning til et klima i endring, og om å gjøre hverdagen trivelig for mennesker i byen.

Arbeiderpartiet vil:

-åpne og ta vare på elever, vassdrag og kystlinjen

-verne gjenværende matjord i Bergen mot utbygging

-innføre et forpliktende arealregnskap som tydeliggjør hvilke naturområder som bør vernes fra utbygging

-plante flere trær i bykjernen og i bydelene

-lage en tiltaksplan for artsmangfold i Bergen, med mål om å beskytte utrydningstruede arter

Sykkelbyen

Sykkel er et godt og sunt alternativ til bil og kollektivtransport. I forbindelse med bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen og Åsane skal det bli bygget egne sykkeltraseer. Nye sykkeltraseer blir det også mot Laksevåg og Loddefjord i forbindelse med nye veiprosjekter i kommunen. Når det bygges nye barnehager, arbeidsplasser og boligområder skal vi stille krav om sykkelparkering under tak. Bysykkelordningen er allerede en suksess, og vi skal bygge den ut med flere sykler og stativ og til flere bydeler. 

Arbeiderpartiet vil:

-bygge ut et sammenhengende sykkelveinett med tilknytning til skoler, bydelssentre og viktige arbeidsplasser 

-legge til rette for at flere barn kan sykle til skolen 

-bygge sykkeltraseer parallelt når det bygges bybanetrasé og nye veier

-legge fargede sykkelfelt og skilte bedre

-lage flere sykkelparkeringer under tak

-utvide bysykkelordningen til flere bydeler 

-jobbe for at bysykkelordningen skal inkluderes i periodekortet for kollektiv

En mer miljøvennlig hverdag

Vi vil gjøre det enklere for bergenserne å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Det er en felles oppgave å bidra til en bærekraftig fremtid, men det offentlige må ta et særlig ansvar. Dersom vi ikke reduserer plastforurensingen i havet, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havene våre. Arbeiderpartiet mener at Bergen skal ha som mål å bli en plastfri kommune, og bedre avfallshåndteringen.

I Norge kaster vi for mye mat. Arbeiderpartiet mener det er en offentlig oppgave å bevisstgjøre og legge til rette for at spiselig mat ikke havner i bosspannet. Derfor skal vi halvere matsvinnet i Bergen kommune innen 2022. Vi kommer til å støtte gode initiativ som gjør at hver enkelt kan ta mer miljøvennlige valg i sin egen hverdag. 

Arbeiderpartiet vil: 

-avskaffe bruk av unødvendige engangsartikler og lage en handlingsplan for rensing og fjerning av mikroplast i avløpsvann ut til byfjorden

-at Bergen havn skal ta imot plast fra båter 

-støtte frivillige som rydder strender

-redusere matsvinn fra offentlige institusjoner 

-at hele Bergen skal sortere matavfall, og sikre at det blir gjenvunnet på beste måte 

-definere mikroplast som en miljøgift, og ha nulltoleranse for mikroplast i naturen

-sette opp flere drikkefontener i sentrum og i bydelene 

-ha flere panteringer på flere avfallsbeholdere i sentrale deler av Bergen

-ha vegetaralternativer hver dag i alle offentlige kantiner

-sørge for at gummigranulat fra kunstgressbaner ikke havner i naturen

En miljøvennlig kommune 

Bergen kommune skal være en foregangskommune når det gjelder utslipp fra egne bygg, bilpark og anlegg. Når kommunen inngår avtaler og gjør innkjøp skal vi stille strenge miljøkrav, også på større avtaler med andre aktører.

Arbeiderpartiet vil: 

-ha grønne tak (med vegetasjon) og/eller energiproduksjon på nye bygg og offentlige prosjekter

-jobbe for energieffektivisering av kommunale bygg 

-kutte ut oljefyrer i kommunens bygg

-vurdere solceller ved kommunale nybygg

-stille strenge krav til miljø når kommunen gjør innkjøp

-at kommunens bilpark skal bestå av nullutslippskjøretøy som f.eks. elbil 

Jernbane, vei og en grønnere bilpark

Arbeiderpartiet mener at reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo bør reduseres til 4 timer, slik at tog blir et reelt alternativ til fly. Vi vil derfor sørge for en raskere utbedring av Bergensbanen og jobbe for å fremskynde byggingen av ny vei og jernbane mellom Arna og Voss.

Å bruke bil skal være en mulighet, men ingen forutsetning for å leve et godt liv i Bergen. Samtidig må vi stimulere til at bilparken i Bergen, både privatbiler og nyttetransport, blir mer miljøvennlig. Det må bygges et veisystem som leder mer av gjennomgangstrafikken utenom de sentrale delene av Bergen. Spesielt viktig blir det å få bygget Ringvei Øst. Vi vil at nordre del skal bygges ut først – og senest fra 2023. Arbeiderpartiet mener også at vi må se på tiltak for å redusere kostnadene for å sikre raskere fremdrift, for eksempel færre filer, lavere fart med mer. 

Arbeiderpartiet vil:

-forbeholde flere parkeringsplasser for bildeling

-lage flere mobilpunkter, som plasserer busstopp, bildeling, ladepunkter for elbil og bysykler på samme sted

-beholde miljødifferensierte takster i bomringen 

-arbeide for raskere utbedring av Bergensbanen

-bygge Ringvei Øst, med nordre del fra Klauvaneset til Vågsbotn som første strekk

Finansiering av vei, bybane og sykkelveier

Dagens bompengesystem er ikke bærekraftig. Det er nødvendig å begrense biltrafikken inn til Bergen sentrum for å få bedre luft, lavere klimagassutslipp og for å unngå lange køer. Samtidig vil færre biler gjøre at inntektene i bomringen over tid reduseres. Vi trenger derfor et bedre system for å finansiere utbygging av kollektivsystemer og veier. Det er viktig å sørge for at bompengesystemet ikke rammer folk på en urettferdig måte ut fra hvor de bor. I tillegg har omfanget av bompengene blitt så høyt at det gir økonomiske utfordringer for mange familier med helt vanlige inntekter. 

Arbeiderpartiet mener den rettferdige måten å finansiere utbygging av bybanen, sykkelveier og Ringvei Øst på er gjennom skatt. Da vil de med mye betale mest og de med lite betale minst. Vi mener derfor at staten skal betale minst 70 % av utbyggingen av kollektivtilbudet i de store byene. Veiprising bør utredes som et alternativ til ytre bomring så lenge vi har en regjering som ikke vil ta regningen. Frem til vi får en ny regjering som spiller på lag med Bergen vil Arbeiderpartiet også jobbe for å etablere en støtteordning for dem som ikke har råd til å betale. 

Arbeiderpartiet vil:

-jobbe for at staten tar en større del av regningen for utbygging av bybanen,– minimum 70 prosent

-utrede veiprising som alternativ til bompengefinansiert utbygging av vei, sykkel og bybane

-evaluere ytre bomring etter 1 år, der det skal vurderes rabattordning for dem som ikke har råd til å betale og geografisk plassering av bomstasjonene

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om Den miljøvennlige byen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker