En rettferdig by

En by med like muligheter for alle

To personer som ser utover verden vakreste by - Bergen <3

Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by med små forskjeller, hvor alle har mulighet til å leve gode liv. Som bergenser skal du ha like muligheter til å lykkes uansett hvor i byen du vokser opp. For å oppnå dette må vi føre en bevisst politikk som har blikk for ulikhetene mellom bydelene. Derfor vil Arbeiderpartiet gjennomføre et krafttak for et rettferdig Bergen, styrke oppvekstsvilkårene til Bergens barn, styrke barnevernet, bidra til å løfte folk ut av fattigdom og satse på områder med utfordringer. 


Bergen skal være en by for alle. Alle innbyggere i vår by skal ha gode liv fri for diskriminering. Mangfold er en berikelse og AP i Bergen kommer til å fortsette støtten sin til regnbuedagene. Det finnes fortsatt mennesker som ikke tør å være åpen om sin legning, Bergen skal være en by der folk kan være fri.


Bergen er en by som alltid har hatt innvandring, noe som har vært med å forme byen til det den er i dag. Flyktningstrømmer de siste årene har vist at det fortsatt er mennesker der ute som trenger beskyttelse. Bergen skal fortsette og bosette flyktninger i tråd med anmodninger fra IMDI. Vi skal sørge for at nye Bergensere skal få gode liv, med trygghet, utdannelse og arbeid.


En rettferdig by har blikk for alle som oppholder seg i den. Også i Bergen foregår det menneskehandel og tvungen prostitusjon. Kvinner og rusavhengige er særlig utsatt. Arbeiderpartiet vil derfor støtte organisasjoner som jobber med å hjelpe ofre for menneskehandel, og arbeide for at Bergen skal bli en by hvor alle mennesker lever frie liv.


Rettferdige oppvekstsvilkår 

Bergen har fremdeles helse- og levekårsforskjeller mellom og innad i bydelene. Altfor mange barn og familier lever i fattigdom. Alle barn i byen vår fortjener de samme mulighetene. Det krever langsiktig og målrettet jobbing å oppnå dette. Hvis vi ikke tar tak i disse ulikhetene, forsterker de seg og skaper en delt by. 


Arbeiderpartiet vil derfor fortsette å prioritere ekstra ressurser til barnehager og skoler i områder med levekårsutfordringer. Minoritetsspråklige barn skal få tilbud om gratis kjernetid i barnehagen, slik at barnet får en bedre norskopplæring og språkutvikling. Samtidig vil vi gjøre barnehage og SFO enda billigere for flere – spesielt for dem med lav inntekt. Det må også bli enklere å be om hjelp. Folk som trenger støtte skal ikke møte veggen med et vanskelig skjemavelde.


Økonomi skal ikke være et hinder for at barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Barn med foreldre som mottar sosialstønad skal ha selvstendig rett til å motta aktivitetsstøtte. Barnetrygden skal også holdes utenfor ved utmåling av hjelp til å dekke ekstrautgifter knyttet til barnas oppvekst. Arbeiderpartiet vil utvide ordningen med utstyrslager der familier, organisasjoner og skoler kan låne gratis idretts- og friluftsutstyr. 


LIM- prosjektet på Slettebakken skole er en suksess som gir barn i 5-7. klasse leksehjelp, mat og fysisk aktivitet etter skolen. Arbeiderpartiet vil i samarbeid med lokale idrettslag jobbe for at denne ordningen blir utvidet til flere skoler. Vi vil begynne med skoler i områder med levekårsutfordringer. 


Arbeiderpartiet vil: 

-prioritere å utjevne forskjeller mellom områder i byen

-at gratis aktivitetskort skal være et tilbud til alle barn i familier med varig lavinntekt

-doble klestillegget for barna til de som får sosialhjelp 

-sette av midler som frivillige lag og organisasjoner kan søke på dersom de har medlemmer som ikke kan delta av økonomiske grunner

-utvide kommunens utstyrslager og utvide til flere bydeler

-Utvide LIM-prosjektet til flere skoler


Barnevern 

Barnevernet er fellesskapets sikkerhetsnett. De skal hjelpe familier, men også fange opp og gi omsorg til barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Derfor har vi ansatt flere medarbeidere i barnevernet de siste årene, og Arbeiderpartiet vil jobbe for å øke bemanningen i barnevernet ytterligere. Vi ønsker flere medarbeidere i barnevernet med flerkulturell kompetanse. Overgangen til et selvstendig liv kan være brå for mange. Arbeiderpartiet vil derfor bedre ettervernet for ungdommer i barnevernet. Barn og ungdom som er under barnevernets omsorg trenger forutsigbarhet, trygghet, varme og fremtidshåp. Barnevernet egner seg derfor svært dårlig til konkurranseutsetting og privatisering. Vi mener også det er en styrke om flere sakkyndige som jobber med barnevernssaker er ansatt i Bergen kommune. 


Et krafttak mot fattigdom

Grunnene bak fattigdom er mange. Noen av de viktigste er arbeidsledighet, uførhet og aleneansvar for barn. Barn som vokser opp i fattigdom har dårligere livssjanser enn andre barn, og får ofte dårligere helse og livskvalitet som voksne. Bergen har ikke råd til å påføre barn og deres familier denne risikoen. Derfor vil Arbeiderpartiet gjennomføre et krafttak for å løfte så mange som mulig ut av varig fattigdom. 


Sosialhjelp skal være en kortvarig ytelse. Aktivitetsplikten må derfor speiles av en plikt for hjelpeapparatet til å sørge for at aktiviteten er relevant, meningsfull og kvalifiserende. Det samme må gjelde mottagere av dagpenger, overgangsstønad og arbeidsavklaringspenger. Målsetningen må alltid være å gjøre den enkelte selvhjulpen.


Arbeiderpartiet vil:

-sørge for at alle som kvalifiserer for Kvalifiseringsprogrammet eller Jobbsjansen får delta når de har behov 

-at alle som mottar sosialhjelp mer enn tre måneder gis rett til meningsfylt og kvalifiserende aktivitet

-vurdere en ny modell for sosialhjelp, der personer som går på sosialhjelp over lengre tid får en høyere sats 


Styrket områdesatsing

Arbeiderpartiet ønsker bydeler med mangfold og egenart der innbyggerne skal ha de samme mulighetene for et godt liv. Samtidig viser undersøkelser store forskjeller mellom og innad i bydelene. Derfor vil vi sørge for at de områdene som trenger mest ressurser, skal få mest ressurser. 


Vi har de siste årene satset på forbedring av levekårene i de mest utsatte områdene, og satsingen omfatter nå Årstad, Indre Laksevåg, Ytre Arna, Loddefjord og Olsvik. Vi vil videreføre områdesatsingen og samtidig utvide til nye områder. I tillegg må samarbeidet med Husbanken styrkes. 


Arbeiderpartiet vil:

-forlenge og utvide områdesatsingen

-styrke samarbeidet med Husbanken for å løfte utsatte boligområder


En bolig til alle

En fast bolig er en forutsetning for trygt og stabilt liv. Derfor vil Arbeiderpartiet sørge for at alle har muligheten til å få dette i Bergen. Dette sikrer vi ved å bygge kommunale boliger i hele byen. I tillegg skal vi forsterke ordninger som bidrar til at flere går fra leie til eie. Det er viktig å spre kommunalboligene for å skape gode og mangfoldige nabolag. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til en ny sosial boligpolitikk og vil vurdere å opprette et kommunalt boligselskap som kan tilby boliger til reduserte priser. Vi vil ha et særlig blikk for førstegangsetablerere og barnefamilier, og ønsker at ungdom i etableringsfasen kommer inn som egen målgruppe i startlånsordningen til Husbanken. 


Arbeiderpartiet vil:

-at ungdom i etableringsfasen kommer inn som egen målgruppe i startlånsordningen til Husbanken

-vurdere å utvikle et kommunalt boligselskap, og samarbeide med Husbanken om å utvide ordninger rettet mot førstegangsetablerere og barnefamilier

-fjerne køen på kommunale boliger

-redusere andelen kommunale boliger i levekårsområder

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om En rettferdig by?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker