En god helse for alle

Gode helsetjenester til alle i Bergen

Folk skal kunne leve trygge og aktive liv, uavhengig av alder og sosial bakgrunn

God helse er avgjørende for å kunne leve et godt og trygt liv. Helsen vår påvirkes av alt i samfunnet, og derfor er det store forskjeller i hvor god helse vi har. Arbeiderpartiet har som mål at forskjeller i bakgrunn og økonomi ikke skal påvirke helsen vår eller hvor god hjelp man får. 

Folkehelse – aktive liv  

God helse er mer enn fravær av sykdom. Det betyr også å ha noen å være med og muligheten til å være aktiv. Vi har kunnskap og virkemidler til å møte de nye folkehelseutfordringene. Det er godt dokumentert at forebygging er det som gir størst helsegevinst. 

Ensomhet er en utfordring for mange og regnes som en av de ti største helseutfordringene i Norge. Ensomhet kan føre til sykdom, depresjon og stress. Arbeiderpartiet i Bergen ønsker derfor å legge til rette for gode og inkluderende møteplasser, både i offentlig og privat regi. Vi ønsker å bidra aktivt til samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige om tilbud som reduserer ensomhet i alle aldersgrupper. Et eksempel på nytenking vil være å legge til rette for skravlebenker i sentrum og bydelene og skravlekopper på restauranter. 

Fastlegene har en viktig rolle med å følge opp innbyggernes helse. Størstedelen av legetjenesten i Bergen utføres av fastleger i privat praksis med avtaler med kommunen. Vi ønsker å ansette flere fastlønnede leger i kommunehelsetjenesten. Vi vil også at kommunen tar ansvar for rekrutteringen av nye fastleger gjennom offentlige utdanningsstillinger (LIS). 

Arbeiderpartiet vil: 

-bygge leke– og møteplasser, gjerne med utendørs treningsapparater, som inviterer til gode møter på tvers av generasjoner 

-styrke kommunens Frisklivssentral og jobbe for å bygge ut tilbudet på bydelsnivå i samarbeid med frivillighetssentralene 

-innføre et tilbud om gratis aktivitetstid for eldre over 67

-se på mulighetene for «Veksthuset 60+», hvor pensjonistene kan bygge opp en seniorkultur gjennom ulike aktiviteter

-ansette flere fastlønte fastleger, og sikre rekruttering av leger til utdanningsstillinger (LIS-leger) med mål om 20 hvert år

En god og trygg alderdom

Vi lever lengre i Norge. Den eldre delen av befolkningen er en ressurs og berikelse for samfunnet. De fleste eldre er friske og deltar i samfunnet på lik linje med andre. Men den dagen du får behov for helsehjelp skal du være trygg på at tjenestene er gode og at dine behov blir ivaretatt. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at de som ønsker det kan bo hjemme lengre. Derfor vil vi videreutvikle det hjemmebaserte tilbudet, gjennom bedre organisering og forbedring av tillitsreformen. Velferdsteknologi kan bidra til at eldre og deres pårørende mestrer hverdagen bedre. Derfor vil vi sikre at Bergen fortsatt skal være en foregangskommune i utvikling, bruk og kompetanse innen velferdsteknologi.

Arbeiderpartiet vil: 

-si nei til stoppeklokkeomsorg i hjemmetjenestene 

-legge til rette for at flere eldre og pleietrengende skal kunne bo i eget hjem

-ha et mer fleksibelt avlastnings- og aktivitetstilbud 

-samarbeide med fastlegene i Bergen for å legge til rette for at flere kan tilbringe den siste tiden hjemme 

-gi de eldre færre personer å forholde seg til og de ansatte mer tid til hver person 

-gi gratis trygghetsalarm til alle som trenger det 

En demensvennlig kommune

Demens er en folkesykdom som kan ramme alle eldre. Vi vet at i takt med at levealderen øker, øker også antall personer med demens. Nå fjerner vi køen på aktivitetssentre for personer med demens, men vi vet at behovet vil øke i årene som kommer. Vi vil også jobbe for at de som får en demensdiagnose kommer i kontakt med hjelpeapparatet tidligere. Arbeiderpartiet ønsker å oppgradere boligtilbudet slik at demente sikres et godt og variert hverdagsliv, og vurdere om nye/ombygde sykehjem skal bygges i landsbyform. 

Arbeiderpartiet vil:  

-gjøre Bergen til en demensvennlig kommune der både offentlig og privat sektor har tilstrekkelig opplæring til å møte et økende antall demenssyke i Bergen

-gi personer som har fått en demensdiagnose en kontaktperson i kommunen

-legge til rette for at nye sykehjem kan bygges helt eller delvis som demenslandsbyer

-sikre alle personer med demens et dagtilbud, hvor også pårørende er velkommen

Et verdig liv på sykehjem 

Vi har bygget Siljuslåtten, og er i gang med å bygge Sandsli og Åsane sykehjem, for å sikre at alle som har behov for det skal få en sykehjemsplass. Arbeiderpartiet vil fortsette å bygge ut og utvikle sykehjemmene i kommunen. Vi vil ha kommunale sykehjem for å gi et godt tilbud til de eldre, og sikre de ansatte gode lønns- arbeids og pensjonsvilkår. Mange lever sine siste år på sykehjem, og det er viktig at sykehjemmene våre er nettopp det, et hjem. Derfor skal vi sørge for at menneskene som bor der sikres verdighet og god livskvalitet. Omsorg, noen å snakke med, aktivitet og god mat og drikke er avgjørende. Arbeiderpartiet vil jobbe for spesialiserte enheter for pasienter med ulike og særskilte behov. Det kan være for pasienter som trenger rehabilitering, for pasienter med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og for pasienter med langvarige, alvorlige rusproblemer. 

Både mennesker som bor hjemme og på sykehjem skal få trygge og gode måltider. Vi vil sikre mer kunnskap om matglede og kosthold blant kommunens ansatte. Ingen skal måtte dø alene. Derfor vil vi sikre tilstrekkelig kompetanse innen ulike typer lindrende behandling og ressurser til fast vakt for døende, og innføre tilbud om våketjeneste. Vi vil også styrke korttidstilbudet ved sykehjemmene og gi flere avlastningstilbud i bydelen sin. 

Arbeiderpartiet vil:

-bygge Sandsli og Åsane sykehjem 

-øke antall sykehjemsplasser ytterligere ved å vurdere ombygginger, utvidelser og samarbeid med ideelleaktører, samt å bygge flere nye sykehjem 

-styrke bemanningen på sykehjemmene for å gi de eldre et bedre tilbud og de ansatte en bedre arbeidshverdag

-utvide ordningen med sommerjobb for ungdom på kommunale sykehjem

-gjøre det økonomisk mulig for sykehjemmene å i større grad å kunne prioritere velferdstiltak og kulturopplevelser for beboerne

-vurdere å etablere et eget kommunalt produksjonskjøkken som leverer mat til byens sykehjem og hjemmeboende

-bruke musikkterapeuter på sykehjemmene 

Barn og unges helse 

Stadig flere barn og ungdom diagnostiseres med psykiske lidelser, sliter med ensomhet og får livsstilssykdommer. For mange ungdommer er livskvalitet knyttet opp til kropp og utseende. Dette er en utvikling vi ikke kan leve med. Barn skal leve gode og trygge liv uten bekymringer. Arbeiderpartiet skal prioritere forebyggende og helsefremmende tiltak for å hindre at vanskelige tanker og følelser får utvikle seg til psykiske lidelser. Helsestasjon for ungdom er en viktig helsetjeneste, men blir i dag først og fremst brukt av jenter. Arbeiderpartiet ønsker derfor å ansette flere menn på helsestasjonene. Sosiale medier har stor innvirkning på barn og unges hverdag. Derfor må barn møtes med høy kompetanse på dette feltet i skole og helsetjeneste. Vi ønsker også økt kunnskap om psykiske helseutfordringer hos kronisk syke barn og barn med alvorlige sykdommer. For å lykkes med behandlingen av psykiske lidelser må helsetjenestene blir mer brukervennlig og organiseres bedre på tvers av avdelinger og sektorer. Alle som trenger det må få rask behandling. 

Arbeiderpartiet vil: 

-ha nullvisjon mot selvmord

-forebygge kropp- og selvfølelsesproblematikk, gjennom å sørge for mer kunnskap om temaet blant lærere, helsesykepleiere og skoleelever

-gjøre helsestasjon for ungdom lettere tilgjengelig gjennom lengre åpningstider, og ved at de har åpent flere dager i uken

-følge opp gutter bedre ved å ansette flere menn på helsestasjonene

-styrke samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalhelsetjenesten, og sørge for en god implementering av pasientforløpene i kommunen

-at helsevesenet må bli bedre på å inkludere pårørende, og personer med erfaringskompetanse 

-innføre gratis hormonell prevensjon for de under 16 år, og vurdere å utvide ordningen med gratis prevensjon til å gjelde kvinner mellom 19 og 25 år som er folkeregistrert i Bergen kommune

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne 

Personer med nedsatt funksjonsevne møter fortsatt barrierer som hindrer like muligheter til aktivitet og deltakelse. Derfor skal Bergen kommune legge til grunn kompetanse, kvalitet og rettssikkerhet i sine tilbud. En av de største barrierene for mange utviklingshemmede er mangel på egnede boliger. Derfor har vi vedtatt en forpliktende plan for hvordan vi skal fjerne køen for de rundt 100 personene som står på venteliste for bolig og plass i bofellesskap i Bergen. Vi mener at tjenestene til personer med nedsatt funksjonsevne skal gis av kommunen, eller ideelle organisasjoner, ikke kommersielle bedrifter. Dette gir bedre tjenester til brukerne.

Arbeiderpartiet vil:

-skaffe bolig til alle med funksjons- og utviklingshemming som har behov for det

-gjennomføre en ordning med garantert fritidstilbud for de som bor i bofellesskap og for hjemmeboende personer med utviklingshemming

-bygge ut og sikre dag- og aktivitetstilbudet for barn og unge og legge til rette for flere varig tilrettelagte arbeidstilbud for personer med utviklingshemming

-ivareta reell medbestemmelse over egen hverdag for beboere på institusjoner

-samarbeide med Nav og andre relevante aktører for at flere personer med restarbeidsevne kan arbeide gjennom tiltaksplasser i kommunen

-bevare Tveiterås skole på Tveiterås 

En verdig og helsefremmende rusomsorg

Arbeiderpartiet mener at rusomsorg må baseres på kunnskap, forskning, erfaringskompetanse og individuell oppfølging. Rusmiddelavhengighet er en helseutfordring og må møtes deretter. Vi har etablert brukerrom på Strax-huset. 

Et mer tilpasset behandlingstilbud til den enkelte,en meningsfull jobb eller aktivitet, en trygg bolig og oppfølging av pårørende er en prioritert oppgave i årene som kommer. Mennesker som ønsker å blirusfrie skal møtes med et tilrettelagt tilbudhvor brukeren står i fokus. 

Skadereduksjon er et forsøk på å begrense skadene som rusmiddelavhengighet fører med seg, uten å kreve at bruken skal opphøre. Vi mener det er en helsefaglig oppgave å vurdere hvilke skadereduserende tiltak som er mest hensiktsmessig, og vil derfor tilrettelegge for brukerrom, heroinassistert behandling og utdeling av brukerutstyr. Slike tiltak kan også bidra til at rusmiddelavhengige kommer i kontakt med hjelpeapparatet og får tilpasset behandling. 

Alkohol er det rusmiddelet som koster mest for samfunnet, både i form av lidelse for den enkelte, og for samfunnet som helhet. Vi ønsker å tilrettelegge for rusfrie arenaer for barn, unge og voksne, og mener at hensynet til de yngste må være førende i alkoholpolitikken.

Arbeiderpartiet vil:

-at mennesker som ønsker å bli rusfri skal møtes med et tilrettelagt tilbud hvor brukeren står i fokus

-utvide tilbudet ved MO-sentrene og etablere brukerrom der det er hensiktsmessig

-jobbe for at Bergen blir en hepatitt-C-fri by

-tilby gratis prevensjon, veiledning og HPV-vaksine til rusavhengige kvinner, og til kvinner som er under rusbehandling 

-bedre tilgangen til tannhelsetjenester for tidligere rusavhengige med omfattende tannhelseproblemer

-lytte til brukerne og pårørende slik at brukerne kan gå fra å være en passiv mottaker av tjenester til å være en aktiv deltaker i sitt eget liv

-at brukerperspektivet blir en naturlig del når kommunen skal utvikle, drifte og evaluere tilbud til mennesker som sliter med rus og psykisk helse.

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om En god helse for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker