En god oppvekst

En trygg og inkluderende barndom i Bergen

Barn som har det fint sammen

Oppvekstgaranti til alle barn i Bergen 

En god oppvekst varer livet ut, og derfor må vi starte med de minste. Arbeiderpartiet jobber for et samfunn der alle har like muligheter til å lykkes i livet, uavhengig av økonomi og foreldres utdanning. En by som er et godt sted å være for barna er et godt sted å være for alle. Arbeiderpartiet jobber for en by og et samfunn som setter barnas behov først. Derfor vil vi gi en oppvekstgaranti til alle barn i Bergen. Denne skal sikre barnehageplasser der folk bor, gratis SFO og mat til de minste, åpne idrettshaller, aktivitetskort til byens barn og ungdom og en oppvekst fri for mobbing og trakassering. 


Barnehage – en god start på livet 

Barnehagen skal være et trygt sted som gir rom for lek, vennskap og læring. Derfor er det viktig at det er nok voksne til å se og følge opp alle barn, og at disse har relevant utdanning. Slik skaper vi god kvalitet i barnehagene. Arbeiderpartiets mål er at kommunens egne barnehager skal være de beste. Dersom barnehagen har lenger åpningstid må det også være flere personer på jobb. Vi ønsker å styrke tilsynene for å sørge for god sikkerhet og godt inneklima. Vi vil ikke bygge store, åpne basebarnehager. 


En barnehageplass er dyr, spesielt om man har mer enn ett barn i barnehage og/eller SFO. Vi mener velferdstjenester som barnehage bør være tilgjengelig for alle, uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor mener Arbeiderpartiet i Bergen at barnehagen burde vært gratis. Det er en omfattende og kostbar reform som må finansieres nasjonalt, men for å sikre at flere kan delta ønsker vi å styrke de lokale rabattordningene og gjøre det billigere å ha flere barn i barnehagen. 


Arbeiderpartiet mener at fellesskapets penger skal komme barna til gode. Derfor mener vi at nasjonale myndigheter burde innføre regler som hindrer private, kommersielle barnehager å ta ut profitt. Kommunene burde også gis anledning til å stille krav om kvalitet og bemanning i private barnehager. Vi ønsker et mangfold av barnehager. Det er likevel utfordrende at Bergen har 70 % private barnehager. Det gjør det krevende å gjennomføre barnehageopptaket og sikre barnehageplass der folk bor. Vi vil øke den kommunale andelen ved å bygge flere kommunale barnehager. I de tilfeller private barnehager står i fare for å legges ned eller skal selges, skal kommunen vurdere å kjøpe barnehagen. 


Åpne barnehager er viktige arenaer for integrering kjennskap i nærmiljøet, og Arbeiderpartiet vil fortsette å sørge for at disse sikres gode driftstilskudd. 


Arbeiderpartiet vil: 

-tilby alle barn barnehageplass den måneden de fyller 1 år 

-at alle skal få tilbud om barnehageplass i nærmiljøet

-at minst halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger innen 2022

-at minst 35 % av de ansatte skal ha fagbrev innen 2023

-prioritere å pusse opp barnehager og uteområder 

-gjøre det billigere å ha flere barn i barnehagen og lettere å søke om redusert pris 

-øke andelen menn som jobber i barnehagene


Kunnskap og kvalitet i skolen

Elevene i Bergen skal møtes med tydelige forventninger, og alle skal ha noe å strekke seg etter. Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn. Grunnskolen skal ha et bredt og allmenndannende faglig ståsted, som vektlegger faglige kunnskaper og ferdigheter så vel som elevenes evne til kritisk refleksjon, sosiale ferdigheter og personlige utvikling.


Alle elever skal kunne lese, skrive og regne når de går ut av bergensskolen. Det er grunnleggende ferdigheter som også påvirker andre fag og er relevant for alle yrkesvalg. Samtidig vet vi at vi de neste tiårene vil trenge flere innovative og kreative elever og arbeidstakere og flere som velger yrkesfag. Arbeiderpartiet vil derfor øke elevenes kunnskap om yrker og utdanningsvalg i samarbeid med næringslivet, og løfte frem behovet for mer estetiske og praktiske fag i skolen. 


Læreren er den viktigste suksessfaktoren i skolen. Læreren skal ha tid til å konsentrere seg om det faglige og pedagogiske arbeidet og bruke mindre tid på byråkrati. Elevene skal følges opp tett og få aktiv og god tilbakemelding gjennom hele skoleløpet, der ingen får karakterer før på ungdomsskolen. Vi er positive til hjemmeleksefrie skoler, og vil legge til rette for at leksene kan gjøres på skolen. 


Gode, sunne og pedagogiske skolebygg er en viktig forutsetning for gode læringsmiljø. Arbeiderpartiet vil fortsette å prioritere vedlikehold og bygge nye skoler for at alle barn skal kunne gå på en helseverngodkjent skole. Arbeiderpartiet vil bygge nye skoler med reelt fleksible arealer, ikke åpne baseskoler. 


Digital kompetanse og evne til kritisk tenkning er sentrale ferdigheter for barns læring og utdanning. Vi vil at barn og unge i Bergen skal utvikle en god og kritisk digital kompetanse, og vil derfor gi alle barn nettbrett, PC eller Chromebook. 


Arbeiderpartiet vil:

-ta tilstrekkelig hensyn til barns behov for lek i det pedagogiske arbeidet med de minste barna

-sørge for at elevene får gode tilbakemeldinger gjennom skoleåret, og si nei til karakterer i barneskolen

-legge til rette for at barn kan få gjøre leksene på skolen

-prioritere flere lærere til de minste barna og i områder med levekårsutfordringer 

-ha koding som del av flere fag i skolen. Alle skal få opplæring i koding på 3. trinn

-ha trygg skolevei og opprette hjertesoner rundt alle skoler for gående og syklende 

-endre finansieringsordningen for skolene slik at den tar høyde for ulike behov, levekår og fysiske begrensninger på skolene

-at læringsmiljøene styrkes gjennom partnerskap med næringsliv, stiftelser og organisasjoner 

-sikre at alle skoler har egnede rom og utstyr for praktisk-estetiske fag 


Tilpasset opplæring

Alle barn har rett på tilpasset opplæring, og til å få stimulerende faglige utfordringer ut fra sitt eget nivå og sine evner. Arbeiderpartiet mener at skolene må bli bedre til å tilrettelegge undervisningen etter hver enkelt elevs evner og forutsetninger, og at innsatsen må settes inn tidlig, allerede fra 1. klasse. Dette gjelder også de barna som har spesielle evner og talent innenfor et fag eller felt. 


Arbeiderpartiet vil jobbe for at den spesialpedagogiske hjelpen er organisert på en slik måte at barn og unge føler tilhørighet til fellesskapet. I dag brukes det for mye tid og ressurser på sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak, og for mange ufaglærte brukes til å hjelpe barn som sliter. Arbeiderpartiet vil ha slutt på at det må tas nye utredninger hver gang barn beveger seg mellom utdanningsnivåer. Vi vil derfor sikre en bedre samordning mellom barnehage, grunnskole og videregående. 


Arbeiderpartiet vil:

-hjelpe barn som sliter tidligere enn i dag

-gjøre det mulig å iverksette tiltak før utredningen er ferdig 

-innføre en lese-, skrive- og regnegaranti: Elever som ikke har tilfredsstillende nivå på lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. klasse skal få enda tettere oppfølging

-sikre at elever med stort fravær følges opp av skolen, også de med godkjent fravær

-Gi evnerike barn mulighet til å kombinere ulike opplæringsløp og ta fag på høyere nivå, samtidig som sosial kompetanse og utvikling i aktive læringsfellskap ivaretas 


En oppvekst fri for mobbing 

Det viktigste grunnlaget for læring er at barn opplever trygghet og fellesskap. Derfor er det avgjørende å sikre barn et godt leke- og læringsmiljø. Alle skoler og barnehager skal drive et aktivt antimobbearbeid opp mot lærere, barn og foreldre. Bergensskolen skal ha nullvisjon for mobbing, vold, diskriminering og rasisme. Vi mener at det alltid er den voksnes ansvar å skape et trygt og godt leke-, lærings- og fritidsmiljø for alle. Derfor vil Arbeiderpartiet motvirke et ensidig prestasjonsjag, og heller styrke hvert enkelt barn sin fremgang og trivsel. 


Arbeiderpartiet vil ansette andre yrkesgrupper i skolen, som sosialpedagoger, miljøarbeidere og minoritetsrådgivere. Det vil gi lærerne mer tid til undervisningen, og sammen med en styrking av skolehelsetjenesten vil det bidra til mindre mobbing og et bedre leke- og læringsmiljø. Skolehelsetjenesten står helt sentralt i det forebyggende arbeidet blant byens barn og unge. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å øke antallet helsesykepleiere og psykologer i tråd med anbefalt norm. 


Det skal være lett å melde fra om mobbing og diskriminering. Derfor vil vi blant annet opprette en «mobbeknapp» på kommunen sine sider hvor man elektronisk kan melde fra. 


Fellesskapet og det offentlige har et særlig ansvar for å fremme positive holdninger til seksualitet, og bidra til å hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi vil at barn og unge skal få mer og bedre seksualitetsundervisning. Å lære om egne grenser og om kritisk bruk av sosiale medier kan forhindre diskriminering og overgrep.


Arbeiderpartiet vil:

-at alle barn skal få veiledning i bruk av sosiale medier på skolen, med spesiell vekt på nettmobbing

-ha egne team som bistår skoler og barnehager i krevende i mobbesaker

-styrke lærernes kompetanse på psykososialt arbeid

-bygge uteområdene til nye skoler på en måte som forebygger mobbing

-ansette miljøarbeidere og miljøterapeuter i skoler og barnehager. Målet er at alle skoler skal ha egen miljøterapeut

-ansette flere i skolehelsetjenesten


SFO

Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet med å heve kvaliteten i SFO gjennom fysisk aktivitet, kultur, koding, mat og tid til den frie leken. Når kvaliteten blir bedre, og i større grad en forlengelse av skoledagen, er det viktig at SFO blir gratis. Det er en stor reform som staten bør finansiere. SFO er så viktig for å bekjempe ulikhet at vi vil ta ansvar for Bergen hvis ikke staten kommer på banen. Vårt mål er gratis SFO for alle, og vi vil de neste årene starte med de aller minste. På samme måte mener Arbeiderpartiet at alle barn burde fått et gratis måltid på skolen, og vi vil derfor innføre dette for de minste som en del av SFO-tilbudet. 


Arbeiderpartiet vil:

-øke kvaliteten i SFO gjennom måltid, mer kultur, koding og tid til den frie leken

-ansette flere pedagoger og gi alle assistenter mulighet til å ta fagbrev

-sørge for mer fysisk aktivitet inn i skole og SFO i samarbeid med lokale idrettslag 

-innføre gratis SFO og gratis måltid, hvor vi prioriterer de minste barna først 

-fortsatt prioritere gratis SFO til barn med særskilte behov 


Barn som har en trygg oppvekst

Er du enig med Arbeiderpartiet i Bergen om En god oppvekst?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker