Rune Bakervik og Roger Valhammer smiler på en benk

Nyhetsbrev fra Arbeiderpartiet i Bergen for oktober

Hver måned sendes det ut nyhetsbrev til alle medlemmer i Arbeiderpartiet i Bergen. Her får man en oversikt over de viktigste politiske sakene fra lokal- og nasjonal politikk. 

Nyhetbrevet følger under:

Byrådet og bystyret:

Tirsdag 20. oktober legger byrådet frem sitt forslag til bybudsjett for 2021 for bystyret. Med budsjettfremleggelsen starter for alvor arbeidet på bystyresiden med å skaffe flertall for et budsjett til bystyremøtet i desember. Der skal det endelige budsjettvedtaket fattes. Vi er sikre på at vi sammen med gode budsjettpartnere skal komme til enighet om et godt budsjett for bergenserne for året som kommer!

Selv om budsjettfremleggelsen blir møtets soleklare hovedsak, er også følgende andre viktige saker til behandling i bystyremøtet 20. oktober:

Høringsuttalelse: Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Representantforslag fra Odd Arild Viste (R) vedrørende forsøksordning med ungdomsskole uten karakterer i orden og oppførsel.

Åsane. Gnr. 208 bnr. 207 mfl. Rolland borettslag - påbygg blokk.     Reguleringsplan til 2. gangs behandling.

Statsbudsjett: 

Regjeringens forslag til statsbudsjett er høstens store sak på Stortinget. Vi mener Høyre-regjeringen med sitt budsjett øker forskjellene med kutt i skattene til de som har mest, og dårligere velferd med økte egenandeler for helsehjelp og et svakt kommunebudsjett. Regjeringen skal forhandle med Frp om budsjettet for siste gang, dersom vi får det som vi vil. Vi i Arbeiderpartiet skal lage vårt alternative budsjett som blir presentert i november. Der vil vi legge vekt på de tre hovedløftene fra programutkastet: trygt arbeid for alle, styrket velferd og en rettferdig klimapolitikk som skaper jobber. I bunn ligger vårt mål om et samfunn med mindre forskjeller.

Stortinget (nasjonale saker)

Det jobbes for tiden godt på Vestlandsbenken for å sikre gjennomslag for viktige vestlandsaker.

Forsvar: Langtidsplanen for forsvar, som stortinget tidligere har sendt tilbake til regjeringen, oppfyller fremdeles ikke kravet om bedre bemanning og langsiktig tenkning.

Energi: Det jobbes med å sikre hydrogensatsingen på Mongstad, samt fjerning av CO2 avgift på avfall, noe som vil være bra for BIR.

Utdanning og kultur: Sikre videre finansiering av Bjerknessenteret og styrke finansieringen av Raftostiftelsen, i tillegg til i sikre støtte til viktige kulturinstitusjoner som KODE, Vestnorsk teater, Filmkommisjon, Fyllingsdalen teater TV BRA, samt musene på Vestlandet.

Stortinget (internasjonale saker) 

Georgia: Det er valg i Georgia i månedsskifte oktober/november. Mange land har på grunn av koronapandemien valgt å ikke sende valgobservatører til landet. Vi mener det er viktig at Norge sender slike bidrag, fordi det sender et signal om at en situasjon som krever mer isolasjon for mennesker, ikke kan isolere land. Grunnet smittevernhensyn vil oppdraget gjennomføres med mer varsomhet enn tidligere, og den norske delegasjonen vil bli satt i karantene ved hjemkomst.

Europarådet: Europarådet har hyppigere møter enn før, siden også de har funnet ut hvor enkelt det er å kommunisere via internett og telefonmøter. Likevel er dette ingen god erstatning med tanke på åpenhet og demokratiske prosesser. Fysiske møter sikrer på en helt annen måte deltagelse og mulighet for interesseorganisasjoner og presse til å ettergå vedtak og oppfølging.

Lurer du på noe knyttet til de overnevnte sakene? Ta kontakt med [email protected] så svarer vi deg, eller sender deg videre til rette vedkommende.