Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget

Nyhetsbrev fra Arbeiderpartiet i Bergen for februar

Siste utkast – Nasjonalt program:

Siste utkast til nasjonalt program for perioden 2021 – 2025 er nå klart. Programmet skal endelig vedtas på landsmøte 15. – 17. april. Jonas Gahr Støre oppsummerer programmet slik: «Partiet står samlet bak et program som gir tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, vi skal ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. Nå må det bli vanlige folks tur».

Du finner utkastet til partiprogram her: https://www.arbeiderpartiet.no/om/program/

Bystyret:

Arbeidet i bystyregruppen er godt i gang i det nye året. Selv om møtene fremdeles må avvikles digitalt går de politiske prosessene mer eller mindre normalt. Det er stort engasjement i bystyregruppen, noe som lover svært godt for det videre arbeidet dette året, der vi i fellesskap skal arbeide oss målrettet frem til valgseier og regjeringsskifte i september!

Bystyregruppen ønsker å takke partiorganisasjonen for et godt gjennomført årsmøte tidligere denne måneden. Det ble som vanlig et fremragende politisk verksted med mange gode vedtak. En rekke av dem ble oversendt til bystyregruppen, og gruppen gleder seg til å ta fatt på arbeidet med dem. For bystyregruppen er det svært motiverende å få lov til å sette den gode politikken som vedtas i partiet ut i livet i byen vår!

Den 24.02 er det duket for årets andre bystyremøte, hvor vi blant annet har følgende viktige saker til behandling:

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart m.m.

Boligmelding 2020-2026

Plan for rehabilitering av vassdragsanlegg 2020 - 2030

Åsane gnr 200 bnr 14 Nordre Brurås 36: Søknad om samtykke til unntak fra bygge- og deleforbud for bruksendring fra bolig til forsamlingslokale.

Fana gnr. 41 bnr. 602 Østre Hopsvegen, Reguleringsplan, 2. gangsbehandling, nytt saksframlegg

Bybanen fra sentrum til Åsane - oppsummering av skissefase

Krisepakke på stortinget:

Stortinget vedtok 23.2 den åttende (!) krisepakken i forbindelse med koronapandemien. Arbeiderpartiet har her fått gjennomslag for mer penger til psykisk helsehjelp, selv om det ikke ble flertall for like mye som vi ønsket. Vi har også endelig lyktes med å få med regjeringen på å kompensere bedrifter for såkalte «tapte varelagre», som har vært særlig viktig for uteliv og restauranter i Bergen som har blitt nedstengt.

Selv om vi har fått flertall for noe, mener vi fortsatt at regjeringen sin krisepolitikk er urettferdig. Høyre nekter å innføre begrensinger på utbytte eller oppsigelser for bedrifter som får krisestøtte av staten, og de sier nei til at feriepenger på dagpenger skal være en rettighet (selv om det nå er en midlertidig løsning på plass for 2021). Arbeiderpartiet ønsker en mer rettferdig krisepolitikk. Vi må sørge for at også de små bedriftene blir støttet gjennom koronakrisen, at unge arbeidsledige raskt kommer seg tilbake i jobb, og at kommunene har nok penger til å gi et godt psykisk helsetilbud.  

Stortinget:

For utenom arbeidet med krisepakkene og saker direkte knyttet til å motvirke de negative konsekvensene av koronapandemien, jobber arbeiderpartiets stortingsgruppe med mange saker som har stor påvirkning på Bergen og verden.

Klimameldingen: I arbeidet med Klimameldingen er det viktig for Arbeiderpartiet at den blir konkret og forståelig for folk og bidrar til rettferdig omstilling. Regjeringen har fremmet ett tiltak om gradvis opptrapping av karbonprisen og selv om de samtidig sier at økte avgifter skal tilbakeføres i form av positive omstillingstiltak, så har de ikke konkretiser det. Vi må vise retning!

Eksportrettet næringsliv: GIEK og Eksportkreditt skal slås sammen fra 1.juni. Det er den sterkeste muskel for omstilling av eksportrettet næringsliv. Norge har de siste 20 årene redusert vår eksportandel mest av alle OECD land. De viktigste eksportnæringene er på Vestlandet og mye av ny vekst vil skje på tvers av bransjer og mot nye markeder. Tettere kobling mellom næringskompetanse og finans vil styrke eksportpotensiale, derfor er det viktig for Arbeiderpartiet sin Vestlandsbenk og Vestland Arbeiderparti at GIEK/Eksportkreditt bør etableres på Vestlandet/Bergen.

Medisinutdanning: Medisin utdanning er dyr og svært kunnskapsintensiv. Norge er et lite land og har ett medisinsk fakultet i hver helseregion. Over 40% av norske medisinstudenter tar utdanning i utlandet. Målet er at Norge skal utdanne minst 80% av vårt behov for leger. Universitet i Bergen har utviklet en modell som de kaller Vestlandslegen der de første tre år er på universitetet og de siste 3 år i tilknytning til de ulike sykehus i Helse-Vest. Universitetet i Stavanger har over flere år jobbet for et medisinsk fakultet. Etablering av medisinutdanning i Stavanger kan svekke utdanning og forskingsmiljø i Bergen og svekke rekruteringen i Haugesund og Førde.  Arbeiderpartiet har enda ikke tatt stilling i saken, men vår stortingsrepresentant Ruth Grung har jobbet sammen med UiB og representanter fra Trondheim og Tromsø for å sikre at man ikke svekker de allerede eksisterende fagmiljøene.

Raftoprisen og Fredprisnominasjon: Denne måneden var det tid for både Raftopris og Fredspris nominasjon. Vår stortingsrepresentant i utenriks- og forsvarskomiteen, Jette Christensen nominerte den polske dommerforeningen, den ungarske Helsingforskomiteen og Svetlana fra Hviterussland samlet for sin innsats for et demokratisk Europa til fredsprisen. Til Raftoprisen nominerte hun den polske kvinneaktivistgruppen som kjemper for rett til å bestemme over egen kropp i et land der abort er forbudt. Flere lag i Arbeiderpartiet i Bergen har også nominert kandidater. Jette Christensen er valgt av Europarådet til å være deres representant i Veneziakommisjonen. I tillegg har medlemsland har to ekspertoppnevelser. Fra Norge er det to jurister og en av dem er Eirik Holmøyvik så det blir en god Bergensfraksjon i Veneziakommisjonen!

Lurer du på noe knyttet til de overnevnte sakene? Ta kontakt med [email protected] så svarer vi deg, eller sender deg videre til rette vedkommende.