Ønsker bedre kontroll med privatskoler

Arbeiderpartiet i Bergen mener privatiseringen av skolen er gått for langt. Årsmøtet vedtok også viktige uttalelser om arbeidsledighet, integrering, klima og mer.

original

Veksten i antall privatskoler har den siste tiden tvunget fylkeskommunen til å legge ned offentlige skoler grunnet overkapasitet. Ap går inn for at det settes et tak for hvor stor andel privatskolene kan utgjøre av tilbudet i den videregående skolen, samt at konsesjonene ikke lenger skal være permanente.

- Utbytteforbudet må også bli klarere og lovverket må håndheves strengere, sier partileder Hallgeir Utne Hatlevik.

Arbeidsledigheten sentralt tema

Vestlandet er hardt rammet av nedbemanningen i petroleumsnæringen. Ap i Bergen mener regjeringen gjør for lite, og krever en endring av permitteringsregelverket slik at arbeidstakere kan permitteres i 52 uker, mot 30 i dag. Betalingsplikt for arbeidsgiver bør reduseres til fem dager.

- Vi vil også satse på nullutslippsferger og fornying av skipsfartsflåten for å sørge for flere oppdrag i næringen og mindre klimagassutslipp. Dette er tidspunktet for å ta grep, sier Hatlevik.

Årsmøtet mener at oljeselskapene må gjennomføre nødvendig vedlikehold og investeringer for å utnytte ledig kapasitet, inkludert plugging av brønner på sokkelen.

Satser på integrering

Nesten 60 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. Flyktningsituasjonen i Norge er utfordrende men fullt mulig å takle. Ap vedtok lørdag flere forslag som vil bedre integreringen, herunder kortere saksbehandlingstid og styrking av språk- og arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet.

Arbeiderpartiet ønsker at mottak som hovedregel skal være driftet av offentlige eller ideelle aktører og at det innføres forbud mot at private eiere får ta ut utbytte. Ingen skal tjene penger på flyktningsituasjonen.

Årsmøtet sa også nei til flere av de foreslåtte innstrammingene i Norges asylpolitikk, herunder avvikling av fritt rettsråd i avvisningssaker, selvforsørgelse i tre år, fem års botid for å få permanent oppholdstillatelse, strengere vilkår for familiegjenforening, krav om visumplikt og mer.

Vil beskytte Lofoten, Vesterålen og Senja

Årsmøtet gikk også inn for å skjerme Barentshavet for ytterligere utbygging og utelukke Lofoten, Vesterålen og Senja for olje- og gassproduksjon. Partiet går også inn for å bevare iskanten som i dag.

Ap i Bergen ønsker også at en større del av Statens Pensjonsfond Utland skal investeres i fornybar eller miljømessig bærekraftig virksomhet. Klimateknologifondet bør økes til minimum 100 milliarder kroner.