Høringsuttalelse logistikknutepunkt i bergensregionen

Ap i Bergen peker på Rådal-alternativet som det minst problematiske i KVU-rapporten.

original

På møtet i representantskapet 10. mai gikk et overveldende flertall gikk inn for Rådalsalternativet, 79 stemte for og 13 imot. Mange hadde møtt opp til møtet, både representanter og medlemmer,. Det var en god debatt i representantskapet, der argumenter for og imot ble fremført overfor vel 110 deltakere.

- Dette betyr at vi i løpet av få år kan få mye av tungtrafikken ut av sentrum, sier partileder Hallgeir Utne Hatlevik. 

For Arbeiderpartiet i Bergen er det en overordnet målsetting å få mer gods over fra veg til bane og sjø og sikre en best mulig løsning for klima og miljø. Nå når Jernbaneverket ikke anbefaler en samlet løsning, var det viktig for Arbeiderpartiet å peke på Ågotnes som en fremtidig regional havn. Havnen på Ågotnes er allerede etablert. Her vil allerede investerte midler komme til nytte, og en vil skåne viktig friområde og en naturperle på Flesland. 

- Dette vil gi en god løsning for havnen og frigiving av areal til byutvikling i Bergen sentrum, med etablering av boliger, næringsvirksomhet og friarealer i sjøkanten, sier Hallgeir Utne Hatlevik.

I høringsuttalelsen sier Arbeiderpartiet videre at vi ser store utfordringer med alle foreslåtte alternativ, men anbefaler at Jernbaneverket går videre med konsekvensvurdering av Rådal ut fra følgende argumenter:

  • At terminalen lokaliseres mest mulig skånsomt i forhold til Hordnesskogen og etablering av nytt friluftsområde
  • Umiddelbar reetablering av skog/friluftsområde og nye turløyper
  • Vegløsninger som minst mulig belaster nærområdet med tungtrafikk og forurensing
  • Nøye vurdering av utfordringene med lokalisering av terminal i forhold til avfallsdeponiet i Rådal

I valget mellom å ødelegge bygdelag og ta hjemmene fra mange mennesker og å ødelegge et skogs- og friluftsområde, prioriterer Arbeiderpartiet hensynet til etablerte boområder, sier Hallgeir Utne Hatlevik. 

Arbeiderpartiet forutsetter at det i det videre arbeidet med konsekvensanalysen legges vekt på et omfattende klimaregnskap. Klimaregnskap må også utvikles for kombinasjonen av havn på Ågotnes og jernbaneterminal på Rådal/Hordnesskogen.

I den politiske debatten er det reist spørsmål om fornyet vurdering av alternativer og konsepter som ble silt ut i tidlig fase og som derfor ikke er utredet i særlig grad som del av KVU-arbeidet.

Arbeiderpartiet i Bergen ber derfor Samferdselsdepartementet vurdere ulike løsninger i forhold til teknisk gjennomførbarhet, egnethet og kostnadsnivå, forut for konsekvensutredning og endelig avgjørelse om lokalisering av den nye godsterminalen.