Enige om ny retning for Bergen

Arbeiderpartiet, KrF og Venstre skal gjøre Bergen til en grønnere og mer rettferdig by.

original_1478639875_039915

Ap, KrF og Venstre er enige om å danne byråd i Bergen. Den nye plattformen bygger på tre hovedpilarer: rettferdighet, klima og miljø og trygg økonomistyring. 

Byrådets mål er å gjøre Bergen til en grønn og fremtidsrettet storby med like muligheter for alle. Økt verdiskaping og bærekraftig vekst står også sentralt i plattformen.

- Denne plattformen viser tydelig våre prioriteringer. Det ligger mye god politikk i skjæringspunktet mellom sentrum og venstresiden, sier påtroppende byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

Flere lærere til de yngste, full barnehagedekning og et prosjekt med økt grunnbemanning på sykehjem er blant de viktigste satsingene som skal gjennomføres. Byrådet sier nei til søndagsåpent.

- Bergen kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, og alle satsinger skal skje innenfor det handlingsrommet vi har. Men vi vil begynne med å ta byen i riktig retning fra dag én, sier Schjelderup.

Tar vare på de svakeste

Byrådsplattformen har en tydelig sosial profil. I tillegg til arbeid for å redusere sosiale ulikheter og fattigdom, vil byrådet øke Bergens innsats i flyktningkrisen.

- Vi må ta vår del av ansvaret for flyktningsituasjonen i Europa. Byrådet vil at Bergen skal ta imot minimum 700 flyktninger neste år. Sannsynligvis blir tallet enda høyere, sier KrFs førstekandidat Dag Inge Ulstein.

Byrådet vil også prioritere sosial boligbygging og styrke tilbudet til rusavhengige, både innenfor behandling og skadereduserende tiltak.

- Jeg er glad for at Bergen nå skal kunne tilby sprøyterom og overdoseteam. Det handler om å redde liv, sier Venstres toppkandidat Erlend Horn.

Offensiv miljøsatsing

Bergen skal bli en mer miljøvennlig by under det nye byrådet. Reduksjon av klimagassutslipp og forbedring av byluften skal bl.a. skje ved at kollektivtilbudet forbedres og byen planlegges smartere.

- Byrådet vil prioritere miljøvennlige reisemåter foran privatbilen, blant annet ved å lage flere kollektivfelt og nullutslippssoner. Målet er å bli en klimanøytral by, sier Horn.

Bybanen har fått flere reisende over fra bil til bane i Bergen sør. Dette er også målet for traseen vestover og nordover. Plattformen slår fast at Bybanen til Åsane skal gå langs Bryggen. Byrådet legger til grunn midtre trasé i Sandviken og en raskere trasé i Åsane som gjør at reisetiden reduseres.

- Vi har lovet mindre rot og kaos i bergenspolitikken. Det er et løfte som krever at vi tar ansvar og avgjør Åsane-traséen. Å vise lederskap betyr av og til at man må gi seg i enkeltsaker, sier Schjelderup.

- Vi skal jobbe for en kontinuerlig utbygging av Bybanen til alle bydeler, gjøre Bryggen bilfri og utrede fremtidige «lynlinjer» for hurtig transport mellom bydelene, sier Ulstein.