Budsjett for en mer rettferdig by

Arbeiderpartiet, Krf og Venstre reverserer H/Frp-byrådets usosiale kutt. Eiendomsskatten holdes uendret.

original_1478639834_226062

Torsdag 26. november la byrådet frem sine endringer i budsjettet for 2016. Gjennom valget i september 2015 gav bergenserne tydelig beskjed om at de ønsket en ny retning for Bergen. Det nye byrådet har som mål å gjøre Bergen til en grønnere og mer rettferdig by. 

- Vi har konsentrert  oss om å reversere de mest usosiale budsjettkuttene som er foreslått av det avgåtte byrådet, samt starte opp enkelte viktige og langsiktige prosjekter, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein. 

Trygg økonomi

- Byrådet vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er nødvendig å ta grep for å sørge for trygg økonomi og en bærekraftig gjeldssituasjon. I en tid med økende arbeidsledighet og usikker skatteinngang må vi budsjettere nøkternt, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Byrådet mener at kommunen ikke er tjent med å gjøre kutt i dag som gir større offentlige utgifter i morgen. 

- Store kutt i sosiale ytelser og tilbud som Utekontakten vil føre til større forskjeller i byen vår. Idrett og kultur er også viktige tilbud i denne sammenheng, i tillegg til å ha stor egenverdi for tusenvis av bergensere, sier Schjelderup.

Sprøyterom og vikartjeneste

Byrådet starter også flere viktige satsinger neste år, herunder arbeidet med å opprette en kommunal vikartjeneste og et prøveprosjekt med økt grunnbemanning på sykehjem. 

Den foreslåtte privatiseringen av hjemmetjenestene avlyses og to kommersielle sykehjem overtas av kommunen eller private ideelle tilbydere. Byrådet styrker også innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og øker antallet lærlinger.Tilbudet til rusavhengige styrkes med et sprøyterom, som skal redde liv og sørge for at flere får helsehjelp. 

Et budsjett som ikke tar hensyn til klimaet er ikke et bærekraftig budsjett. Byrådet foreslår å sette av penger til klimafondet, intensivere klimaarbeidet med nye prosjektmidler og videreføre panteordningen for vedovner. Arbeidet med å planlegge byen på en mer helhetlig og fremtidsrettet måte sikres gode rammevilkår for offentlige planer og et nytt byarkitektkontor.

Ingen endring i eiendomsskatten

Byrådet prioriterer velferd foran skattekutt. Det har derfor vært viktigere for byrådet å reversere usosiale kutt enn å gjennomføre reduksjonen på 0,1 promille i eiendomsskatt for bolig som foreslått i budsjettet for 2016. 

- Skattepromillen beholdes på 2015-nivå, og handlingsrommet brukes til å redusere nedtrekket i tjenestene til utviklingshemmede og dagsentertilbudet for eldre, styrke barnevernsbudsjettet og håndtere negative konsekvenser av statsbudsjettet, sier Schjelderup.

Det er nødvendig å ta grep for å sørge for at kommunens gjeldssituasjon er bærekraftig. Byrådet vil opprettholde nedbetalingstiden på gjeld som ligger i budsjettforslaget for 2016. Det blir foreslått enkelte endringer i investeringsbudsjettet, herunder investeringer i idrettsanlegg og kirkebygg, men disse påvirker i liten grad utviklingen i lånegjeld og finansutgifter.

Byrådet prioriterer at kommunen skal gå med et netto driftsresultat som gir mulighet til å egenfinansiere investeringer og sette av midler til usikkerhet. Slik dempes kommunens gjeldsvekst samtidig som det ryddes opp i skoleforfallet. 2016 vil være det første året et byråd i Bergen styrer på et budsjett som oppfyller Holte-indeksens norm for hvor store midler som skal avsettes til vedlikehold av bygg. Det legges opp til at disposisjonsfondet vil være større enn premieavviket i 2019, noe som gir et vesentlig bidrag til å styrke bærekraften i Bergen kommunes økonomi.

Les mer om endringene her: https://www.bergen.kommune.no/politikk/budsjett/budsjett-2016/10624/article-131678