Arbeiderpartiets første by budsjett på 12 år!

I går la byrådet frem handlings- og økonomiplan for 2017-2020, og for første gang på tolv år har Arbeiderpartiet vært med å utarbeide et helhetlig budsjett for Bergen kommune.

original_1478639872_1706014

Da Arbeiderpartiet, KrF og Venstre vant valget i Bergen lovde vi å skape en grønn, rettferdig og inkluderende by, der alle har like muligheter. I byrådsplattformen stod det at vi skulle prioritere sårbare og utsatte grupper, bekjempe fattigdom og utjevne sosiale forskjeller. Med dette budsjettet tar vi Bergen et stort skritt i riktig retning.

Bergen kommunen sin økonomi er fortsatt i en sårbar situasjon med høy gjeldsgrad, nedtappede disposisjonsfond og store pensjonspremieavvik. Det omfattende skoleforfallet vil begrense det økonomiske handlingsrommet i lang tid. Usikre skatteinntekter og økt arbeidsledighet gir mindre forutsigbarhet. Da er det enda viktigere at vi prioriterer riktig. I budsjettet prioriteres barn og unge, eldre og sårbare grupper.

For barn og unge vil vi blant annet:

 • Bygge flere barnehager
 • Styrke barnevernet og arbeidet med barn og unges psykiske helse
 • Ansette flere lærere på 1. og 2. trinn
 • Styrke spesialundervisningen
 • Investere 3,6 milliarder i skolebygg

For eldre og pleietrengende skal vi:

 • Bygge tre nye sykehjem, i Åsane, på Sandsli og på Råstølen. I tillegg skal vi bygge nytt Frieda Fasmers Minne og utvide Slettemarken sykehjem. Til sammen gir dette oss 272 nye sykehjemsplasser frem mot 2022 og 170 omsorg pluss-boliger.
 • Øke grunnbemanningen på korttidsavdelingene ved sykehjem
 • Ansette aktivitetsleder ved alle sykehjem som vil gi mer innhold og aktivitet på sykehjemmene.
 • Opprette en kommunal vikarpool som skal gi hele stillinger og anstendige lønnsvilkår for de ansatte.

For frivilligheten, idretten og kulturen skal vi:

 • Videreføre gratisprinsippet
 • Investere 100 millioner i nybygg og vedlikehold av idrettsanlegg
 • Utvide Svøm Bergen slik at alle grunnskoler i Bergen får tilbud om å delta i prosjektet fra og med neste skoleår.
 • Styrke det frie kunstfeltet og rullere amatørkulturplanen
 • Øke antall plasser i Kulturskolen

For rusavhengige skal vi:

 • Utvide åpningstidene og øke grunnbemanningen ved Strax-huset
 • Åpne sprøyterom ved Straxhuset og nytt MO-senter i Eidsvåg
 • Utvide satsingen på rehabilitering i LAR
 • Opprette et overdoseteam

For en bedre og mer klimavennlig byutvikling skal vi:

 • Utvide panteordningen for vedovner
 • Legge til rette for at flere kan gå og bruke sykkel
 • Styrke det offentlige planarbeidet
 • Bevilge 20 millioner til kommunens arbeid med klima- og energihandlingsplanen «Grønn strategi» de fire neste årene
 • Økning i driftsmidler på 6 millioner til 2.-gangsbehandling av reguleringsplaner
 • Satse på rehabilitering av parker, byrom og turstier, med Fløttmannsplassen på Damsgård, Nygårdsparken og Nedre Korskirkeallmenning som de største enkeltprosjektene for 2017.

I tillegg skal vi:

 • Anskaffe 250 nye kommunale boliger, med tilhørende booppfølgingstjenester. Etableringen av flere tilrettelagte botilbud vil gi et tilbud til flere av de aller mest vanskeligstilte i byen vår.
 • Sammen med frivilligheten få etablert sanitærforhold for tiggere og bostedsløse, noe som vil gi mer verdige forhold enn i dag.
 • Styrke dagsentertjenesten for utviklingshemmede med rundt 30 plasser i løpet av 2016 og 2017, etablere flere avlastningsplasser for ressurskrevende brukere, to kriseplasser for å bistå foreldre til personer med utviklingshemming og sette av midler til flere nye boliger i kommunale bofellesskap.
 • Styrke områdesatsingen for å utjevne sosiale forskjeller og gi flere lærerårsverk til skoler i levekårsområder
 • Avvikle ordningen med internhusleie

Bergen kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det betyr at byrådet ikke kan gjennomføre alt vi skulle ønske oss. Dette budsjettet tar Bergen i en grønnere og mer rettferdig retning. Nå har byrådet levert sitt forslag – og bystyret skal arbeide med budsjettet frem mot bystyremøtet i desember.  

Arbeiderpartiet i Bergen arrangere møte i representantskapet 20. oktober der Bybydsjettet blir tema.