- Byluften er et felles ansvar

Les byrådsleder Harald Schjelderup sitt innlegg om hvordan vi jobber med bedre luft i Bergen!

original_1478639854_844479

Vi har ikke som hensikt å gjøre hverdagen vanskelig for folk. De langsiktige tiltakene er viktigst, men når luftforurensingen er helseskadelig er det nødvendig med strakstiltak.

Denne vinteren har vi opplevd den dårligste byluften siden 2010. I fem dager i januar var byrådet nødt til å innføre datokjøring. Mange bergensere lot bilen stå selv om det gjorde det vanskeligere å komme seg til jobb, skole eller barnehage. Det er jeg takknemlig for. Rushtidsavgiften som ble vedtatt av forrige bystyre ble også satt i verk denne måneden. Jeg har stor forståelse for at noen er uenig i dette tiltaket. Men resultatet så langt er at køene til og fra sentrum nesten er borte. Siden det å stå i kø er både irriterende og dyrt, kan dette være bra både for folk, næringsliv og byluften.

De siste ukene har mange spurt meg om vi ikke tenker på at trafikktiltakene gjør hverdagen vanskeligere for mange. Jeg kan forsikre byens innbyggere om at vi tenker på dette hver dag. Vi innfører ikke restriksjoner med lett hjerte – kun når det er helt nødvendig. Men vi vet mer i dag om farene ved dårlig byluft enn vi gjorde før. Dødeligheten i deler av befolkningen er merkbart høyere i flere dager etter perioder med høy luftforurensing. Det er alvorlig, og krever at vi er handlekraftige. Når vi vet mer må vi også gjøre mer.

Datokjøring er ikke et ideelt virkemiddel. Tiltaket gjør det umulig å kjøre for mange som absolutt trenger det og rammer vilkårlig. Derfor foreslår byrådet nå å benytte «beredskapstakster» i bompengeringen på dager med akutt luftforurensing. Målet er å bruke en prismekanisme til å oppfordre folk til å la bilen stå, heller enn et forbud mot kjøring for halve bilparken. I et godt samarbeid med fylkeskommunen vil vi sørge for gratis kollektivtransport på disse dagene. Vi håper at det blir lettere for mange å la bilen stå når de ekstra bompengene går til gratis buss og bybane.

Samtidig jobber vi målrettet hver dag med de langsiktige tiltakene som skal gjøre byluften i Bergen permanent bedre. De viktigste grepene er en bedre planlagt byutvikling, ringveisystem, flere sykkelveier, utbygging av bybanen og et enda bedre busstilbud. Godshavnen og godsterminalen skal ut av sentrum. Barnehageplass nærmest mulig hjemmet er også viktig for mange. Her er jeg glad for at vi nesten er i mål med full barnehagedekning i alle bydeler. Ved hjelp av bedre planlegging skal vi bygge byen slik at bergenserne er minst mulig avhengige av bil i hverdagen.

Mange har rettet sin irritasjon mot skipene som ligger til kai i Bergen sentrum. Jeg kan love at vi arbeider like mye med å få redusert disse utslippene som vi gjør med biltrafikken. Samarbeidet med havnen og rederiene er blitt mye bedre, og både i januar og nå i februar har så godt som alle skip forlatt havnen frivillig på oppfordring fra Bergen kommune. Det første landstrømanlegget er på plass, og havnen har søkt Enova om støtte til en stor utvidelse. Miljødifferensierte havneavgifter er også viktig.

Vedfyring er en annen betydelig kilde til luftforurensingen, særlig de høye nivåene av svevestøv. Det er klart at når målerne viser røde nivå på helg og kveld så er ved- og oljefyring en viktig del av problemet. Det nye byrådet gjeninnfører panteordningen for gamle ovner, og det vil innen få uker være mulig å søke om støtte fra denne. I tillegg skal vi bytte ut alle gamle ovner i kommunale boliger. Kommunen oppfordrer også alle til å bruke andre oppvarmingskilder når luftforurensingen er høy. Men vi vil ikke innføre forbud mot vedfyring: alt for mange sitter i kalde hus uten andre alternativ, og mange av dem er eldre innbyggere.

Bergen ligger foran i kampen mot luftforurensingen. Når man i Oslo nå har begynt å få oppmerksomhet rundt de samme problemene, ser de vestover for løsninger. I hovedstaden innfører man nå dieselforbud på dager med høy luftforurensing. Dette er ikke et tiltak vi ønsker å bruke, all den tid det er få år siden statlige myndigheter ba folk kjøpe dieselbil av klimahensyn. Dessverre er det ikke alltid slik at det som er bra for klimaet er bra for byluften. For oss er prinsippet om at forurenser skal betale bedre enn en ren forbudslinje. Fremover vil vi derfor jobbe videre med miljødifferensierte bompenger og permanente lavutslippssoner med gebyrløsning. Det skal lønne seg å kjøre miljøvennlige biler.

Vi vet at luftforurensing påvirker helsen vår. Mest av alt rammes barn, eldre og dem som har luftveisproblemer eller hjerte- og lungesykdommer. Når vi bor sammen i et samfunn er vi nødt til å ta hensyn til hverandre. Mine verdier leder meg til å mene at flertallet er nødt til å hjelpe mindretallet når det er nødvendig. Selv om de fleste av oss er friske, kan vi ikke oppføre oss på en måte som gjør hverdagen vanskelig for dem som ikke tåler vår bilkjøring eller vedfyring. Det er trist når astmatikere og barnefamilier i sentrum og på Danmarksplass vurderer å flytte fordi de er usikre på om det er trygt å bo der. Slik kan vi ikke ha det i byen vår.

Tiltak mot biltrafikk har aldri vært populære. Jeg husker selv godt da byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen fjernet bilene fra Festplassen og Høyre gikk til valg på å gjøre det til parkeringsplass igjen. I dag ville få foreslått det samme. Av og til må vi politikere ta vanskelige valg som vi håper står seg i fremtiden. Heldigvis vil strakstiltak som beredskapstakster kun måtte innføres noen få dager hver vinter. Målet er at de skal bli overflødige fordi byluften er god hele året. Den jobben har vi startet på.

Innlegget ble først publisert i Bergens Tidende